Дизайнер

Дизайнер викликається з модуля Конструктор, що призначений для розробки користувачами Комплексу реєстрів, модулів, таблиць зі своєю, особливою, логікою роботи. Модуль Конструктор знаходиться в системі Адміністратор.

Дизайнер представляє собою середовище розробки і містить головне меню, панель інструментів, а також:

  • палітру компонентів;
  • вікно властивостей об’єктів (Інспектор об’єктів);
  • вікно форми;
  • редактор коду програми;
  • структура модуля.

Цей інструмент для створення користувацьких вікон. Дизайнер за своїм виглядом дуже нагадує середовище розробки звітів FastReport .

Рис. Модуль Конструктор. Середовище Дизайнера

Головне меню та панель інструментів містять стандартні команди для роботи з проектом.

Таблиця Кнопки панелі інструментів головного меню

Кнопка Позначення Комбінація клавіш
Зберегти Ctrl+S
Запуск Ctrl+Р
Нове вікно
Видалити вікно
Вирізати Ctrl+Х
Копіювати Ctrl+С
Вставити Ctrl+V
Попереднє виправлення
Наступне виправлення
Згрупувати
Розгрупувати
Показати сітку
Вирівнювання по сітці
Розмістити у вузлах сітки
Вирівняти по лівому краю
Відцентрувати по вертикалі
Вирівняти по правому краю
Вирівняти по верхньому краю
Відцентрувати по горизонталі
Вирівняти по нижньому краю
Розташувати по ширині
Розташувати по висоті
Така ж само ширина
Така ж само висота
Встановити порядок обходу
Інспектор об’єктів F11
Структура модуля
Дані
Бібліотека
Вибір доступних ресурсів
Вибір елемента програми Ctrl+F3
Про програму

Палітра компонентів розташована у головному вікні і має вигляд багатосторінкового блокнота. Кожній сторінці відповідає свій набір компонентів. Дизайнер містить сторінки Стандартні, Дані, Розширені.

Щоб помістити компонент у вікні форми, натисніть один раз на його піктограмі та один раз у потрібному місці форми. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати розміри, перетягуючи його маркери.

За допомогою Інспектора об’єктів можна задавати початкові значення властивостей об’єктів та їхню реакцію на стандартні події. Вікно Інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві вкладки – Властивості та Події. Щоб активізувати вікно Інспектора об’єктів, використовують клавішу F11.

Вкладка Властивості складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей компонентів, а правий – їхні значення. Властивості можуть бути простими або комплексними. Комплексні властивості складаються з набору інших властивостей і такі властивості в Інспекторі об’єктів позначені символом « + », наприклад .

Значення властивостей можна змінювати. Приміром, якщо натиснути на формі (або на іншому компоненті), а тоді обрати її властивість Caption, то у вікні зі значенням цієї властивості Form1 можна ввести новий текст, який і стане заголовком форми.

Властивість Color має список можливих значень, який можна відкрити, натиснувши на кнопці у вікні цієї властивості. Якщо обрати колір clRed, то форма чи виокремлений об’єкт набуде червоного кольору. Усю палітру кольорів можна побачити, двічі натиснувши мишею у полі значення кольору.

Всі властивості мають за замовчуванням певні значення при створенні компонента. Приміром, для компонента Label властивість AutoSize (Автомасштаб) має значення true (істина) без додаткових вказівок. Це означає, що розмір компонента підлаштовується під розмір його вмісту. Але можна задавати потрібний розмір за допомогою властивостей Width (довжина) та Height (висота), якщо при цьому змінити значення властивості AutoSize на false (хибність).

Деякі з властивостей мають складну структуру. Натиснення миші у полі значень властивості призводить до появи у цьому полі кнопки . Після натиснення цієї кнопки відкриється діалогове вікно, котре і дозволяє встановлювати нові значення цієї властивості. Наприклад, властивість Font дозволяє задавати атрибути тексту: шрифт, розмір, стиль та колір літер.

Рис. Властивість Font

Якщо на формі треба розмістити кілька однотипних компонентів, то за замовчуванням їхніми іменами буде назва відповідного компонента, наприкінці якого зазначається його порядковий номер на формі. Наприклад, Button1, Button2, … чи Memo1, Memo2, …

Вкладка Події також має два стовпці. У лівому відображаються імена стандартних подій, на які об’єкт може реагувати, а в правому – імена методів-обробників (функцій), які реалізовуватимуть реакцію на подію. Кожній стандартній події відповідає назва методу, яка з’являється після подвійного натиснення мишею у правому стовпці. У цей момент у вікно тексту програми додається шаблон базового коду (функції) для відповідного методу, який треба заповнити.

Багато властивостей і методів є притаманні більшості компонентів, приміром: ім’я, розміри, доступність, видимість тощо. У табл. наведено найчастіше уживані властивості, а в табл. методи функціонування компонентів.

Таблиця2 – Основні властивості стандартних компонентів

Властивість Пояснення

Компоненти

з такою властивістю

Align Вирівнювання поля відносно об’єкта, що його містить (форми) Більшість видимих
AutoSize Автомасштаб: якщо встановити в 1 (true), розмір компонента автоматично адаптується до розміру символів тексту Label, Edit, Panel, Image та інші
Caption Надпис Button, Label та інші
Color Колір компонента Більшість видимих
Count Кількість рядків списку Memo, ListBox

Enabled

Доступність до компонента. Визначає, чи реагує компонент на події, пов’язані з мишею, клавіатурою і таймером. Значення false блокує доступ, а сам компонент набуває переважно більш світлого кольору

Усі видимі

Font Параметри шрифта Button, Label, Edit, Memo та інші

Glyph

Зображення у форматі bmp, яке можна винести на компонент

BitBtn, SpeedButton

Height Висота компонента в пікселях Усі видимі

ItemIndex

Номер обраного елемента списку. Нумерація розпочинається з 0

ListBox

Items Список можливих значень списку ListBox, ComboBox, MainMenu та інші
Left Розміщення лівого краю компонента відносно форми в пікселях. Верхній лівий кут форми має координати 0,0 Усі видимі
Lines Рядки вікна для введення чи редагування тексту. Нумерація рядків розпочинається з 0 Memo, RichEdit
Name Ім’я компонента Усі
ScrollBars Встановлення у вікні Memo лінійки прокручування. Можливі значення цієї властивості: None, Vertical, Gorizontal, Both (відсутня, вертикальна, горизонтальна, обидві) Memo, StringGrid та інші
Sorted Якщо встановити в 1 (true), усі елементи списку буде відсортовано за зростанням

ListBox, ComboBox

Text Текст у вікні редагування Edit, ComboBox, MaskEdit та інші
Top Розміщення верхнього краю компонента відносно форми в пікселях. Верхній лівий кут форми має координати 0,0 Усі видимі

Visible

Видимість: якщо встановити в 0 (false), компонент стане невидимим на формі Усі видимі
Width Ширина компонента в пікселях Усі видимі

Таблиця – Основні методи стандартних компонентів

Метод Пояснення

Для яких

компонентів

застосовується

int Add (AnsiString S)

Долучення рядка S до кінця списку. Метод повертає індекс цього рядка, наприклад: int n=Memo1->Lines->Add(S)

Memo, ListBox, RichEdit та інші

Clear() Очищення вікна Edit, Memo та інші
Delete(int n) Вилучення рядка з номером n, наприклад: Memo1->Lines->Delete(n); Memo, ListBox, RichEdit та інші
Hide() Приховання компонента Більшість видимих
Insert (int n, AnsiString S) Вставлення рядка S у позицію n, наприклад: Memo1->Lines->Insert(n, S); Memo, ListBox, RichEdit та інші
LoadFromFile (AnsiString fname) Вивантаження вмісту із зазначеного файла до поля компонента Memo, RichEdit та інші
SaveToFile (AnsiString fname) Зберігання вмісту компонента в файлі із зазначеним ім’ям fname Memo, RichEdit та інші
SelectAll() Виокремлення всього тексту Memo, RichEdit та інші
SetFocus() Встановлення фокуса (курсору) на цей компонент Більшість видимих
SetText(char * S) Долучення тексту S у поточну позицію курсору, наприклад: Memo1->Lines->SetText(S); Memo та інші
Show() Показ прихованого компонента Більшість видимих

Найбільш поширеними у застосуванні подіями є такі:

Таблиця Події компонентів, що викликаються в Інспекторі

Подія Ситуації настання події
OnClick Натиснення лівою кнопкою миші на об’єкті
OnClickCheck Зміна користувачем стану індикатора у компоненті CheckListBox
OnChange Внесення змін до вмісту об’єкта
OnCreate Подія відбувається при створенні форми
OnEnter Подія відбувається в момент набуття компонентом фокуса
OnActivate Подія відбувається при активації форми
OnExit Подія відбувається в момент втрати компонентом фокуса
OnKeyDown При натисканні користувачем будь-якої клавіші клавіатури
OnKeyPress Натиснення символьної клавіші клавіатури
OnKeyUp При відпусканні користувачем будь-якої клавіші клавіатури
OnMouseMove При переміщенні курсора миші над компонентом
OnStartDrag Подія відбувається, коли користувач розпочинає перетягування компонента
OnDragDrop Подія відбувається в момент відпускання перетягуваного компонента над даним компонентом
OnEndDrag Подія відбувається в момент завершення перетягування компонента
OnMouseWheel Прокрутка коліщатка миші над елементом
OnMouseWheelDown Прокрутка коліщатка миші до низунад елементом
OnMouseWheelUp Прокрутка коліщатка миші вгорунад елементом
OnDblClick Подвійне натиснення лівою кнопкою миші на об’єкті
OnMouseDown Натиснення кнопки миші над компонентом
OnMouseUp Відпускання кнопки миші над компонентом

Робочий простір розділено на три області: Код, , Ресурси, . Вікно.

На вкладці Код можна писати свою логіку відображення, обробки, збереження даних. Дизайнер підтримує мови Jscript, BasicScript, C++ Script, PascalScript. Тут так само підтримується всі функції, поля, реєстри і довідники Комплексу, які доступні у звітах.

Редактор коду має свою панель інструментів. Застосування методу до певного об’єкта веде до появи заготовки базового коду відповідної функції у вікні Код. Заготовка (шаблон) складається із заголовка функції та операторних дужок відповідно до обраної мови програмування. Заготовку заповнює користувач.

Таблиця Кнопки панелі інструментів вкладки Код

Кнопка Позначення
Вибір мови програмування
Відкрити скрипт
Зберегти скрипт
Виконати
Виконати до поточної позиції
Відладка
Зупинити
Обчислити
Точка зупинки
Коментувати / Розкоментувати

Рис. Дизайнер. Вкладка Код

На вкладці Ресурси проводиться робота з запитами, читання даних з Комплексу, робота з тимчасовими таблицями, файлами DBF. На робочу область програми можна виносити такі компоненти з вкладок Стандартні, Дані та Розширені.

Таблиця Компоненти вкладки Стандартні вкладки Ресурси

Компонент Назва компоненту Пояснення
ImageList Компонент ImageList являє собою набір зображень однакових розмірів, на які можна посилатися за індексами, що починаються з 0.
ToolbarImageListClassic Панель з наборами зображень
ToolbarImageListMetro Панель з наборами зображень для панелі інструментів
OpenDialog Компонент для відкриття файлів
SaveDialog Компонент для збереження файлів
XML Запускає редактор для XML-документів
Mail Компонент для роботи з електронними листами

На закладці Дані виведені спеціальні компоненти, у властивостях яких, можна вказати Dataset і поле, з якого отримувати дані.

Таблиця Компоненти вкладки Дані вкладки Ресурси

Компонент Назва компоненту Пояснення
ODBCQuery Запит. Дозволяє працювати з результатом запиту як з таблицею.
DBFTable Таблиця. Дозволяє підключити таблиці бази даних.
TmpDbTable Тимчасова таблиця
ADODataBase Використовується для вказівки бази даних і роботи з транзакціями.
ADOTable Таблиця доступна через ADO
ADOQuery запит до бази даних. Це може бути як запит, в результаті якого повертаються дані і бази (наприклад, SELECT), так і запит, що не повертає даних (наприклад, INSERT).

4 Компоненти, що починаються з букв ADO використовуються для зв'язку з базами даних через Active Data Objects (ADO) - це технологія стандартного звернення до реляційних даних від Microsoft.

Рис. Дизайнер. Вкладка Ресурси

На вкладці Вікно можна створювати свій дизайн вікна, виводити на форму такі стандартні елементи такі, як Label, Edit, Button, Memo, RadioButton, ListView та інші.

Форма – це вікно Windows, яке утворюється в одному з можливих для вікон стилів. Увесь внутрішній простір є робочою областю, яка має сітку вирівнювання для зручного розташування компонентів на формі. Для виконання групових операцій декілька компонентів можна об’єднувати (кнопки на панелі інструментів головного меню Групувати/ Розгрупувати). Можна також додати або видалити (клавішею Del) окремий компонент. Переміщення виокремленого компонента в межах форми виконується за допомогою правої кнопки миші. Над компонентами та їхніми групами можна виконувати операції вирізання, копіювання в буфер обміну та вставляння з буферу.

Вирівнювати компоненти можна як відносно вікна форми, так і один відносно одного. Для цього використовуються відповідні команди-кнопки з панелі інструментів.

Таблиця Компоненти вкладки Стандартні

Компонент Назва компоненту Пояснення
Курсор Дозволяє рухати та змінювати розмір компонентів, що розміщенні на формі
Label Напис. Створює на формі текстову мітку або напис.
LinkLabel Гіперпосилання.
Edit Редагування. Створює на формі поле для редагування текстового рядка.
Memo Поле, що відображає на формі поле для редагування текстових рядків. Зазвичай служить для створення редакторів і полів для виведення блоків даних.
Button Кнопка є найпоширенішим компонентом. Служить для створення в додатку різних прямокутних кнопок з текстовим написом.
CheckBox Незалежний перемикач, може приймати значення true/false, що змінюється при виборі мишею.
RadioButton Залежний перемикач, використовується для вибору тільки одного із декількох варіантів, для цього об’єднують такі варіанти у групу.
ListBox Список вибору містить список запропонованих варіантів (опцій) і дає змогу контролювати поточний вибір.
ComboBox Випадаючий список вибору, що представляє собою комбінацію компонентів Edit та ListBox
Panel Панель, цей компонент, як і GroupBox, використовується для об’єднання декількох компонентів.
GroupBox Контейнер групи компонентів, використовується для групування декількох зв’язаних між собою залежних компонентів.
Image Картинка. Компонент призначений для створення на формі невидимого контейнера, в який можна помістити один графічний файл.
Bavel Скіс, що створює об'ємні рамки для різних груп об'єктів. Служить тільки для обрамлення і не дозволяє виконувати програмну функцію.
BitButton Графічна кнопка - служить для створення на формі додатка кнопки із зображенням і написом.
SpeedButton Швидка кнопка - дозволяє створити на формі кнопку із зображенням без напису. Знайома нам по панелі швидких кнопок.
MaskEdit Форматоване введення - призначений для створення прямокутного поля введення даних в спеціально заданому форматі. Дозволяє перевірити коректність даних, що вводяться за допомогою маски.
CheckListBox Список з індикаторами. Індикатори дозволяють реалізувати множинний вибір елементів списку.
DateEdit Компонент являє собою рядок редагування для введення значень дат.
DateTimePicker Складальник дати і часу - створює в програмі інтерфейс для введення дати і часу.
ProgressBar Індикатор прогресу - створює на формі прямокутний індикатор для відображення процесу виконання довгих процедур в програмі (копіювання, пошуку та ін.).
ListView Вид списку - створює список елементів з відображенням в різних стилях (великі значки, дрібні значки, таблиця тощо.)
TreeView Вид дерева - дозволяє створювати в програмі ієрархічне деревовидне відображення даних.
VirtualTree Компонент призначений для відображення ієрархічного деревовидного представлення даних, але дані, які представляються з точки зору самого компонента - віртуальні. Компонент не знає нічого про їхній тип. Таким чином, компонент відповідальний за ієрархічну структуру даних і дії з вузлами.
StringGrid Рядкова таблиця - служить для створення таблиці (сітки), що складається з текстових рядків
TabSet TabSet - горизонтальні вкладки. Зазвичай використовується разом з Page для створення багатосторінкових вікон.
Page Сторінка – служить для створення сторінки, може містити TabSet
ToolBar Панель інструментів - дозволяє створити на формі контейнер для розміщення швидких кнопок.
MainMenu Головне меню - призначене для створення головного меню програми.
PopupMenu Спливаюче меню - призначене для створення спливаючого меню деяких компонентів. Зазвичай за допомогою цього когось компонентами створюється контекстне меню.
SplitterBox Компонент призначений для перестроювання розмірів панелей користувачем. Компонент вставляється між двома панелями, вирівняними за допомогою їх властивості Align, і дозволяє користувачеві зрушувати кордон між цими панелями.
Shape Фігура - дозволяє малювати на формі прості геометричні фігури, такі як коло, квадрат, еліпс або прямокутник при зміні властивості Shape. Допускає зміну кольору фігур і їх штрихування при зміні властивостей Color (Колір) і Style (Стиль) групи Brush (Кисть).
ColorBox Компонент ColorBox є випадаючим списком кольорів. Використовується як простий і зручний вибір кольору користувачем.

4 Компоненти, що починаються з букв DB призначені для роботи з базою даних, використовуючи властивість DataSet – компонент-джерело даних.

Таблиця Компоненти вкладки Дані

Компонент Назва компоненту Пояснення
DBLabel Напис. Створює на формі текстову мітку або напис.
DBEdit DBEdit і DBMemo забезпечують перегляд і редагування полів запису бази даних
DBMemo
DBCheckBox Компонент являє собою майже повний аналог звичайного прапорця (компонент CheckBox) і призначений для відображення і редагування будь-яких даних, які можуть мати тільки два значення.
DBComboBox Компонент відображає поточне значення пов'язаного з ним поля набору даних в рядку редагування, при цьому значення поля має збігатися з одним з елементів списку, що розгортається. Поточне значення можна змінити на будь-яке фіксоване зі списку компонента. Функціонально компонент нічим не відрізняється від компонента Combовох, що представляє собою комбінований список.
DBListBox Компонент є модифікацією для роботи з базами даних компонента TListBox, у якого він запозичив всі основні властивості і методи. Дозволяє редагувати пов'язане поле поточного запису набору даних шляхом вибору можливого значення зі списку. Список заповнюється за допомогою властивості Items.
GridEx Компонент є таблицею, комірки якої містять рядки символів. Забезпечує табличний спосіб відображення на екрані рядків даних.

Таблиця 10 – Компоненти вкладки Розширені

Компонент Назва компоненту Пояснення
EditEx Поле для введення текстового рядка
Spr Довідник
IntSpr Інтегрований довідник
AnlCrd Аналітична картотека
IntPdr Довідник підрозділів
IntVo Види оплат
Graph Граф
Barcode Штрих-код
QRCode QR-код
RichEditor Поле для редагування багаторядкового текста. Компонент RichEdit працює з текстом в форматі RTF.
DocFlowDesigner Готовий набір елементів для моделювання потоків даних
DocFlowReader Зчитує модель потоків даних, взаємодіє з компонентом DocFlowDesigner
GridXML Таблиця для баз даних, що призначена виключно для відображення та редагування пов'язаної з БД інформації.

Рис. 7 – Дизайнер. Вкладка Вікно

Бібліотека

Бібліотека представляє собою збірник підпрограм, функцій або об'єктів, які використовуються при розробленні програм.

Бібліотека в Дизайнері викликається по кнопці-команді з головного меню панелі інструментів - .

Бібліотека містить вкладки: Поля БД, Змінні, Функції, Класи, Змінні ІСпро, Функції ІСпро.

На вкладці Поля БД відображаються створені поля в таблицях БД. При необхідності відмічаються параметри: Вставляти поле, Вставляти заголовок, Сортувати дерево даних.

На вкладці Змінні відображаються змінні у вигляді ієрархічної структури. Основні розділи змінних ІСпро та Системні.

На вкладці Функції у вигляді ієрархічної структури відображаються функції, які використовуються при написанні програм. Основні розділи функцій: Математичні, Агрегатні, Інші, Перетворення, Рядки, Дата і час, Системні, Форматування.

Таблиця 11 – Функції Дизайнера

Функції Опис
Математичніфункції
Abs(e: Extended): Extended Модуль (абсолютне значення) цілого числа
ArcTan(X: Extended): Extended Арктангенс
Cos(e: Extended): Extended Косинус
Exp(X: Extended): Extended Експонента
Frac(X: Extended): Extended Повертає дробову частину числа
Int(e: Extended): Integer Повертає цілу частину від числа
Ln(X: Extended): Extended Натуральний логарифм
Pi: Extended Число Пі
Round(e: Extended): Integer Округлює число до вказаної кількості дрібних розрядів
Sin(e: Extended): Extended Синус
Sqrt(e: Extended): Extended Корінь квадратний
Tan(X: Extended): Extended Тангенс
Trunc(e: Extended): Integer Повертає цілочислену частину числа з плаваючою комою
Агрегатні функції
AVG(Expr: Variant; Band: Variant = 0; Flags: Integer=0): Variant Обчислює середнє значення числового стовпця
COUNT(Band: Variant = 0; Flags: Integer=0): Variant Обчислює кількість записів в таблиці
MAX(Expr: Variant; Band: Variant = 0; Flags: Integer=0): Variant Обчислює максимальне значення
MIN(Expr: Variant; Band: Variant = 0; Flags: Integer=0): Variant Обчислює мінімальне значення
SUM(Expr: Variant; Band: Variant = 0; Flags: Integer=0): Variant Суму значень
Функції перетворення
BoolToStr(B: Boolean): string; Перетворення логічного типу в рядок
DateTimeToStr(e: Extended): String; Перетворення логічного типу в рядок
DateToStr(e: Extended): String; Перетворення двох значень дати / часу в рядок
FloatToStr(e: Extended): String; Перетворити число з плаваючою точкою в рядок
IntToStr(i: Integer): String; Перетворити ціле число в рядок
StrToBool(const S: string): Boolean; Перетворення рядка в логічний тип
StrToDate(s: String): Extended; Перетворення рядка в дату
StrToDateTime (s: String): Extended; Перетворення рядка в два значення дати / часу
StrToFloat(s: String): String; Перетворення рядка в число з плаваючою точкою
StrToInt(s: String): Integer; Перетворення рядка в ціле число
StrToInt64(s: String): Int64; Перетворення рядка з цілим значенням в десяткові і шістнадцяткові числа
StrToTime(s: String): Extended; Перетворення рядка в час
TimeToStr(e: Extended): String; Перетворення часу в рядок
VarToStr(v: Variant): String; Перетворення значення типу Variant в рядок.
Рядковіфункції
Chr(i: Integer): Char Функція дозволяє отримувати символ на основі його коду
CompareText(s, s1: String): Integer

Функція порівнює рядки A і B без урахування регістру.

Якщо A = B, то повертається значення 0.

Якщо A <B, то повертається значення -1.

Якщо A> B, то повертається значення 1.

Copy(s: String; from, count: Integer): String Функція дозволяє копіювати фрагмент деякої рядки з однієї змінної в іншу.
Delete(var s: String; from, count: Integer) Вилучає з рядка зазначену кількість символів count, розпочинаючи з індексу
DeleteStr(var s: String; from, count: Integer) Видаляє з початкового рядка S підрядок з позиції from довжиною count
Insert(s: String; var s2: String; pos: Integer)

Вставляє рядок str, розпочинаючи

З індексу

Length(s: Variant): Integer Повертає довжину рядка (без урахування символу завершення рядка)
Lowercase(s: String): String Перетворює символи рядка на малі, тобто на нижній регістр
NameCase(s: String): String Переклад першого символу у верхній регістр
Ord(ch: Char): Integer Повертає номер заданого символу
Pos(substr, s: String): Integer Повертає номер індексу, з якого розпочинається підрядок substr. Якщо рядок не містить substr, функція повертає 0
Set Length(var S: Variant; L: Integer) Змінює довжину рядка на newlength, за потреби скорочуючи його
Trim(s: String): String Вилучає початкові й кінцеві пробіли і повертає новий рядок без пробілів
Uppercase(s: String): String Перетворює символи рядка на великі, тобто на верхній регістр
Функції дати та часу
Date: TDateTime Поточна дата
DayOf(Date: TDateTime): Integer День місяця
DayOfWeek(aDate: TDateTime): Integer День тижня
DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer): Integer Днів у місяці
DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word) Переклад дати в рік, місяць і день
DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word) Переведення часу в години, хвилини і секунди
EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime Переклад року, місяця і дня в формат дати
EncodeTime (Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime Переведення годинника, хвилин і секунд в формат часу
IncDay(Value: TDateTime; Increment: Integer): TDateTime Додати день
IncHour(Value: TDateTime; Increment: Integer): TDateTime Додати години
IncMinute(Value: TDateTime; Increment: Integer): TDateTime Додати хвилини
IncMonth(Value: TDateTime; Increment: Integer): TDateTime Додати місяць
IncYear (Value: TDateTime; Increment: Integer): TDateTime Додати рік
IsLeapYear(Year: Word): Boolean Високосний рік
MonthOf(Date: TDateTime): Integer Місяць
Now: TDateTime Поточні дата і час
Time: TDateTime Поточний час
YearOf(Date: TDateTime): Integer Рік
Функції форматування
Format(Fmt: String; Args: array): String Форматування
FormatDateTime(Fmt: String; DateTime: TDateTime): String Форматування дати і часу
FormatFloat(Fmt: String; Value: Extended): String Форматування числа з плаваючою комою
FormatMaskText(EditMask: string; Value: string): string Форматування рядка по масці
Системні функції
FileGetAttr(const FileName: string): Integer; Повертає атрибути файлу
FileSearch(const FileName, DirectoryList: string): string; Здійснює пошук файлу в одній або більше папках
FileSetAttr(const FileName: string; Attr: Integer): Integer; Встановлює атрибути файлу
FindInDir(Path: string; Attributes: Integer; FileList: TStrings); Повертає список файлів в каталозі по шляху, включаючи маску файлів, із зазначенням атрибутів файлів.
ScreenHeight: Integer;
ScreenWidth: Integer;
SelectDir (const Caption: string; const StarDir: String): String
TextToShortCut(Text: String) : Integer;
Інші функції
BlobToStr(ds: TISxDBDataset; fld : String): String
Ceil(e: Extended): Integer Функція повертає значення integer, що представляє найменше ціле, яке більше або дорівнює е.
CreateOleObject(ClassName: String): Variant Створення OLE-об'єкта
Dec(var i: Integer; decr: Integer =1) Декремент
EctractFilePath(const FileName: string): string; Витяг всіх частин повного імені файлу
Float2String(pVal: real) : String Перетворення дійсного числа в рядок з урахуванням регіональних налаштувань роздільника
Floor(e: Extended): Integer Функція використовується для округлення дробів до цілого в меншу сторону
GetBit(ds:TISxDBDataset; fld: String; num: integer):Boolean Повертає значення біта з числа
GetBitInt(pVal: integer; num: integer): Boolean
GetServerType: String;
GetViewType: Integer;
IIF(Expr: Boolean; TrueValue, FalseValue: Variant): Variant IIF використовується для визначення, чи є вираз істиною або хибним. Якщо вираз істинний, IIF повертає одне значення; якщо воно помилкове, IIF повертає інше значення. Значення, що повертаються IIF, встановлює користувач
Inc(var i: Integer; incr: Integer =1) Інкремент
InputBox(ACaption, APrompt, ADefault: string): string Показує діалог, який просить користувача про введення тексту, із значенням за замовчуванням
InputQuery(ACaption, APrompt: string; var Value: string): Boolean Відображає діалог, який просить користувача про введення тексту
MessageDlg(Msg: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlg Buttons; HelpCtx: Longint): Integer Відображає повідомлення, знак і обрані кнопки
ProcessMessages; Даний метод зобов'язує додаток обробити повідомлення, які надійшли і очікують своєї черги
QuotedStr(str: String): String

Функція переводить рядок S в форму цитати.

Функція додає символ одиночної лапки (') в початок і кінець рядка, а так само дублює кожен одиночний символ лапки всередині рядка.

RaiseException(Param: String) Генерація виключення
Random: Extended Генерація псевдовипадкового числа
Randomize Ініціалізація генератора псевдовипадкових чисел
RoundTo(const AValue: Double; const ADigit: Integer): Double; Округлити до зазначеної кількості цифр
SaveDirDialog(pPath: String; pTitle: String): String
ShowCalculator(const AValue: Double): Double; Функція виклику калькулятора системи
ShowMessage(Msg: Variant) Виведення повідомлення
ValidDate(cDate: String): Boolean Перевірка валідності дати в рядку
ValidFloat(cFlt: String): Boolean Перевірка валідності числа з плаваючою комою в рядку
ValidInt(cInt: String): Boolean Перевірка валідності цілого в рядку
VarArrayCreate(Bounds: Array; Typ:Integer): Variant Створення динамічного масиву
VarType(V: Variant): Integer Функція служить для визначення кодового позначення типу даних змінної або властивості об'єкта.