Загальна характеристика Комплексу

Комплекс ISproпризначений для використання різними підприємствами. Він може використовуватися в бюджетних та госпрозрахункових підприємствах. Комплекс забезпечує ведення оперативного, управлінського та бухгалтерського обліку, дозволяє проводити аналіз усіх бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві. Адаптація Комплексу до підприємств різного профілю виконується за допомогою вибору необхідних систем комплексу та відповідного налаштування. Комплекс ISpro в основному орієнтований на застосування середніми та великими за розміром підприємствами.

Методологія системи

Комплекс ISpro:

 • веде суцільний облік, тобто. облік усіх або більшості аспектів господарської діяльності підприємства.
 • веде безперервний облік, тобто. забезпечується реєстрація операції на момент її здійснення. Для цілей бухгалтерського обліку безперервний процес поділяється на облікові періоди.
 • веде взаємозалежний облік, тобто облік здійснюється в єдиному полі даних. Усі операції вводяться одноразово. Інформація про введену інформацію відображається у всіх необхідних ділянках обліку.
 • побудований на документарному принципі введення та зберігання інформації. Документ є елементарною інформаційною одиницею та засобом зберігання даних.
 • веде облік у натуральних та вартісних вимірювачах. Набір натуральних вимірників визначається самим об'єктом обліку. Облік у вартісних вимірниках ведеться у валютах здійснення операцій та у єдиній валюті обліку. Остання, зазвичай, є національної грошової одиницею.

Структура системи

Комплекс ISproмає модульну архітектуру та розподілений на системи. Кожна система має відносну самостійність і може експлуатуватися як у складі Комплексу, так і окремо. Кожна система містить групи модулів та окремі модулі. Кожен модуль призначений для автоматизації обліку однієї із сторін діяльності підприємства. Крім того, до складу комплексу входить системи адміністрування та ведення загальних довідників. Вони є обов'язковими та забезпечують функціонування Комплексу за будь-якої конфігурації системи. Набір систем у конкретній поставці може різнитися залежно від профілю підприємства, завдань обліку, закупленої конфігурації. Наприклад, для виробничих підприємств необхідна системи Управління виробництвом , тоді як для більшості бюджетних підприємств вона не потрібна.

В окремих системах може біти присутня додаткова функціональність, наприклад, облік по джерелам фінансування. Додаткові можливості закуповуються окремо при постачанні Комплексу.

Комплекс ISpro є програмним комплексом, призначеним для управління підприємством. До його складу входять системи, які забезпечують автоматизацію основних бізнес–процесів. Кожна система має відносну самостійність і може експлуатуватися як у складі комплексу, так і окремо.

До складу Комплексу входять наступні системи:

Комплекс має модульну архітектуру. До складу систем входять підсистеми, набори модулів, окремі модулі кожен з яких дозволяє виконувати певну функцію.

Використання Комплексу дозволяє використовувати мобільні додатки, які є додатковими інструментами для комфортної роботи підприємства та його співробітників:

До Комплексу відноситься веб-додаток ISpro: Billing.

Комплекс має відкритий REST API (API), що надає широкі можливості для використання, інтеграції і розвитку його функціоналу.

Комплекс може бути інтегрований з ВІ-системами різних виробників.

Робочі місця

При закупівлі Комплексу проводиться закупівля кількості робочих місць. При налаштуванні меню робочого місця адміністратор може змінити назви модулів або порядок їх знаходження. Таким чином, для кожного користувача або групи користувачів створюється індивідуальне оточення, найбільш зручне для виконання в роботі.

Об'єкт автоматизації та організація інформаційного простору

Комплекс ISpro призначений для автоматизації обліку господарської діяльності на окремому, юридично самостійному підприємстві чи групі підприємств (централізований облік). При обліку групи підприємств кожне підприємство може бути окремим та юридично самостійним , а може бути підзвітним підприємством, філією , тощо . Кількість підприємств у групі не обмежена та зазначається в ліцензії, тобто при закупівлі Комплексу.

Централізований облік дозволяє проводити облік в кожному окремому підприємству(філії), але з використанням загальних правил обліку та облікової політики.

Однак, Комплекс дозволяє деякі дані кваліфікувати як дані спільного використання. Тобто використовується єдиний план рахунків та типові операції, більшість довідників мають єдині записи, які використовуються в процесі обліку. Як правило, йдеться про загальні класифікатори, наприклад, довідники валют та їх курси, картотеку контрагентів, номенклатурний довідник, тощо. Таке поєднання єдиних правил та самостійного обліку дає можливість отримувати консолідовані дані по групі підприємств.

Види обліку

Комплекс ISproпідтримує різні види обліку: оперативний, управлінський, бухгалтерський, податковий. Комплекс забезпечує незалежне ведення всіх видів обліку на єдиному інформаційному просторі.

Бухгалтерський облік

Ведення бухгалтерського обліку може здійснюватися або паралельно з іншими видами обліку або відкладено в часі. У частині бухгалтерського обліку Комплекс ISproзабезпечує проведення первинних господарських документів із створенням масиву проводок. Проводки заносяться до Головного журналу, після чого з них автоматично формуються Головна книга, Журнали-ордери, оборотно-сальдовий баланс і всі необхідні звіти.

Податковий облік

Ведення податкового обліку може здійснюватися або паралельно з бухгалтерським або відкладено в часі. Для ведення податкового обліку створюється окремий план рахунків (окрема бухгалтерська книга).

Управлінський облік

Для забезпечення управлінського обліку Комплекс ISproмає у своєму розпорядженні сервісні можливості для аналізу господарської діяльності та прийняття рішень з управління підприємством. Управлінський облік може здійснюватися або паралельно з бухгалтерським або відкладено в часі. Для ведення управлінського обліку може створюватися окремий план рахунків (окрема бухгалтерська книга).

Оперативний облік

Головною особливістю оперативного обліку Комплексу є те, що дані базуються на основі первинних документів і не пов'язані з необхідністю негайного формування проводок. Не формуючи проводки, з урахуванням первинних документів можна створити широкий спектр звітів.

Отримані звіти можуть бути базою прийняття управлінських рішень.

Крім того, незалежне ведення оперативного обліку дозволяє, по-перше, досить швидко знаходити та виправляти помилки у первинних документах. По-друге, формувати та коригувати проводки безпосередньо перед закінченням звітного періоду, коли можна врахувати останні зміни законодавства, у тому числі введені в дію заднім числом.

Документація по Комплексу

Документація по Комплексу має декілька окремих частин:

 • документація, яка описує кожний модуль Комплексу

  Структурно документація розподілена в розрізі систем, які входять до складу Комплексу. В самому Комплексі її можна прочитати по клавіші F1 або пункту меню ?/Виклик довідки в будь-якому модулі. Відкриття довідки відбувається відповідно до модуля, з якого вона викликається. Також документація знаходиться на сайті Комплексу та доступна по пункту меню Підтримка/Документація (https://doc.ispro.ua/ua/index.html). Документація розподілена на Керівництво користувача, Керівництво адміністратора та Керівництво програміста.

 • користувацькі нотатки

  Структурно користувацькі нотатки розподілені також в розрізі систем, але мають дещо інший характер опису. Тобто описують технологію роботи, закривають окремі питання роботи в системі та мають більш прикладний характер.

  У зв'язку з тим, що Комплекс має варіанти налаштувань та використань модулів, налаштування на підприємстві можуть дещо відрізнятися від зазначеного в користувацьких нотатках.