Загальна характеристика системи

Система Облік виробництва призначена для виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого процесу, планування обсягів виробництва, розрахунку календарних графіків виробництва, потреб в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях, контролю ходу виробництва, обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, браку і відходів, формування виробничої звітності і калькуляції витрат на виробництво.

Функціонал системи Облік виробництва доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Мал. 1. Система Облік виробництва
Система Облік виробництва

СистемаОблік виробництваскладається з:

 • підсистем:
  • Конфігурація виробництва, що вміщує у собі модулі, необхідні для налаштування планування та обліку виробництва:
   • Налаштування – слугує для налаштування всієї системи Облік виробництва;
   • Керування доступом – використовується для налаштування прав доступу в межах системи Облік виробництва;
   • Робочий календар – забезпечує формування графіка робочого часу для підрозділів, визначає нормативну виробничу потужність робочого центру, виражену в годинах;
   • Специфікація на продукцію – модуль призначений для опису: переліку компонент, складових готової продукції (матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва), їх нормативної кількості, необхідної для виробництва кінцевого продукту; структури кінцевого продукту – поопераційної послідовності його виготовлення; схеми можливих рецептурних замін; номенклатури можливого браку продукції і зворотних відходів;
   • Схема вживаності матеріалів – використовується для побудови схеми вживаності матеріалів;
   • Технологічна карта – у модулі реалізована технологічні карта виробництва, що містить послідовність виробничих операцій, які виконуються в процесі виготовлення готової продукції, і відомості про використання матеріалів;
   • Виробничі замовлення – використовується для здійснення позамовного групування і калькулювання витрат по кожному замовленню окремо;
   • Розрахункова специфікація – використовується для виробництв, в яких необхідно підтримувати інформацію про якісні характеристики сировини й готової продукції;
   • Операційно-трудові нормативи – модуль призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудові нормативи;
   • Довідник замін – є реєстром документів, що регламентують припустимі заміни;
   • Довідник бригад – призначений для ведення переліку бригад;
  • Планування виробництва, що вміщує у собі модулі, які забезпечують планування виробничого процесу:
   • Налаштування планування виробництва – модуль використовується для: налаштування показників та параметрів для планування виробництва, визначення періоду планування;
   • Налаштування планування ресурсів – застосовується для: налаштування параметрів та показників планування ресурсів, визначення періоду планування;
   • Зведений план виробництва – модуль дозволяє отримати інформацію про плановані обсяги виробництва у згрупованому вигляді та за номенклатурними позиціями;
   • Планування потреби – призначений для визначення потреби в матеріальних ресурсах (у кількісному вираженні й за термінами), необхідних для виробництва продукції;
  • Керування цехом, що вміщує у собі модулі:
   • Завдання виробництву – дозволяє створити для конкретного підрозділу завдання на випуск певної кількості і асортименту готової продукції, напівфабрикатів;
   • Наряд-завдання – використовується для внутрішньо цехового обліку операцій;
   • Облік операцій – забезпечує автоматичне формування списку незавершених операцій, створення картки обліку вироблення і акту виконаних робіт;
   • Картотека запасів у виробництві – служить для введення початкових залишків запасів у виробничих підрозділах і подальшого контролю поточних залишків;
   • Документи руху – модуль являє собою реєстр документів руху запасів у виробництві;
   • Лімітно-забірні карти – у модулі забезпечується облік руху сировини по виробничих підрозділах;
   • Вимога на випуск матеріалів – у модулі вирішуються завдання обліку відпуску матеріалів зі складів у виробництво;
   • Накладна на повернення матеріалів – використовується для реєстрації здачі на склад відходів, що виникають в процесі виробництва;
   • Акти заміни матеріалів – використовується для реєстрації заміни матеріалів, виробленої при випуску продукції основної сировини. Дані актів використовуються при розрахунку витрат сировини і матеріалів згідно з нормативами.
   • Акти списання матеріалів – містить реєстр актів списання матеріалів, витрачених при виготовленні продукції;
   • Приймально-здавальні накладні – використовується для обліку випуску готової продукції (напівфабрикатів), для реєстрації передачі на склад (в експедицію або робочий центр) випущеної продукції, а також, для складання звіту виробництва;
   • Акти на виробничий брак – модуль використовується для обліку виникнення виробничого браку, для реєстрації передачі на склад (в експедицію або робочий центр) браку, а також для складання звіту виробництва;
   • Накладні на повернення відходів – служить для створення накладних на повернення відходів.
   • Контроль ходу виробництва – модуль призначений для контролю ходу виробництва;
   • Контроль ходу виробництва ГП і НФ – використовується модуль для контролю випуску готової продукції;
   • Звіт виробництва – використовується для формування звітів в розрізі підрозділів.Комплекс забезпечує формування звітів за такими розділами:Випуск продукції, Фактичне виконання завдань, Залишки матеріалів і напівфабрикатів, Списання матеріалів і напівфабрикатів, Рух матеріалів і напівфабрикатів, Якісні характеристики матеріалів, Зворотні відходи, Виробничі наряди;
   • Облік вироблення – модуль служить для ведення реєстру документів - карток обліку вироблення, карток обліку матеріалів. Застосовується на виробництвах, де для виготовлення готової продукції використовується один матеріал (наприклад, розкрійне виробництво);
   • Накладні на внутрішнє переміщення – використовується для реєстрації переміщень запасів всередині підприємства, між складами;
   • Лабораторний аналіз – призначений для реєстрації результатів проведення лабораторного аналізу;
   • Заявка на постачання – використовується для створення документа заявки на постачання;
  • Калькуляція витрат, що вміщує у собі модулі:
   • Бази розподілу витрат – використовується для введення довільних показників для бази розподілу витрат;
   • Відомість калькуляції витрат – у модулі формуються шаблони відомостей і здійснюється калькулювання витрат за довільними алгоритмами;
   • Планова собівартість – модуль призначений для розрахунків (калькуляцій) планової собівартості продукції та планових показників, визначається величина прямих і непрямих витрат на виробництво одиниці продукції в плановому періоді;
   • Карточка обліку витрат – містить список карток калькуляції витрат на випущену продукцію;
  • Калькуляція витрат (NEW);
   • Бази розподілу витрат – модуль використовується для формування показників для бази розподілу витрат за вживаністю (групи продукції, види продукції, підрозділи, замовлення) та об’єктом застосовуваності;
   • Довідник статей витрат – призначений для налаштування статей витрат, використання шаблонів калькуляції та типу розрахунку;
   • Шаблони відомостей калькуляції – призначений для створення шаблонів розрахунку фактичної і/або планової калькуляції витрат;
   • Відомості фактичної калькуляції – призначений для формування відомості розрахунку фактичної калькуляції витрат на підставі шаблонів за періодами;
   • Відомості планової калькуляції – призначений для формування відомості розрахунку планової калькуляції витрат на підставі шаблонів за періодами;
  • Додаткові модулі, що вміщує у собі модулі:
 • та модулів:
  • Журнал обліку господарських операцій – модуль містить список первинних виробничих документів, призначених для бухгалтерської обробки. Перелік згрупований за типами господарських операцій;
  • Звіти – модуль містить список друкованих форм звітів загальних для системи.