Загальна характеристика системи

Система Облік виробництва призначена для виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого процесу, планування обсягів виробництва, розрахунку календарних графіків виробництва, потреб в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях, контролю ходу виробництва, обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, браку і відходів, формування виробничої звітності і калькуляції витрат на виробництво.

Структура системи

СистемаОблік виробництваскладається з підсистем:

Конфігурація виробництва

Планування виробництва

Керування цехом

Калькуляція витрат

Додаткові модулі та модулів Журнал обліку господарських операційтаЗвіти.

До підсистеми Конфігурація виробництвавходять модулі, необхідні для налаштування планування та обліку виробництва:

 • Налаштування- виконуються налаштування всієї системи Облік виробництва.
 • Керування доступом - виконуються налаштування всієї системи Облік виробництва.
 • Робочий календар - забезпечує формування графіка робочого часу для підрозділів.Робочий календарвизначає нормативну виробничу потужність робочого центру, виражену в годинах.
 • Специфікація на продукцію призначена для:
  • опису переліку компонент, складових готової продукції (матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва), і їх нормативної кількості, необхідної для виробництва кінцевого продукту;
  • опису структури кінцевого продукту - поопераційної послідовності його виготовлення;
  • опису схеми можливих рецептурних замін;
  • визначення номенклатури можливого браку продукції і зворотних відходів.
 • Схема вживаності матеріалів - призначена для побудови схеми вживаності матеріалів.
 • Технологічна карта - виробництва містить послідовність виробничих операцій, які виконуються в процесі виготовлення готової продукції, і відомості про використання матеріалів.
 • Виробничі замовлення - здійснює позамовне групування і калькулювання витрат по кожному замовленню окремо.
 • Розрахункова специфікація - використовується для виробництв, в яких необхідно підтримувати інформацію про якісні характеристики сировини і готової продукції.
 • Операційно-трудові нормативи - призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудових нормативах, має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати.
 • Довідник замін - є реєстром документів, що регламентують припустимі заміни.
 • Довідник бригад - призначений для ведення списку бригад.
До підсистемиПланування виробництвавходять модулі, що забезпечують планування виробничого процесу:

ПідсистемаКерування цехомскладається з модулів:

 • Завдання виробництву - дозволяє створити для конкретного підрозділу завдання на випуск певної кількості і асортименту готової продукції, напівфабрикатів.
 • Наряд-завдання - у виробництві використовується для внутрішньо цехового обліку операцій. По наряд-завданням можна вести облік виконаних робіт шляхом заповненняКартки обліку вироблення.
 • Облік операцій - забезпечує автоматичне формування списку незавершених операцій, створення картки обліку вироблення і акту виконаних робіт.
 • Картотека запасів у виробництві - служить для введення початкових залишків запасів у виробничих підрозділах і подальшого контролю поточних залишків.
 • Документи руху - реєстр документів руху запасів у виробництві.
 • Лімітно-забірна карта - забезпечує облік руху сировини у виробничих підрозділах.
 • Вимоги на відпуск матеріалів - вирішують завдання з обліку відпуску матеріалів зі складів у виробництво.
 • Накладна на повернення матеріалів - використовується для реєстрації здачі на склад відходів, що виникають в процесі виробництва.
 • Акт заміни матеріалів - використовується для реєстрації заміни матеріалів, виробленої при випуску продукції основної сировини. Дані актів використовуються при розрахунку витрат сировини і матеріалів згідно з нормативами.
 • Акт списання матеріалів - містить реєстр актів списання матеріалів, витрачених при виготовленні продукції. Акти формуються вручну або автоматично на підставі звіту виробництва.
 • Приймально-здавальна накладна - використовуються для обліку випуску готової продукції (напівфабрикатів), для реєстрації передачі на склад (в експедицію або робочий центр) випущеної продукції , а також для складання звіту виробництва.
 • Акт на виробничий брак - використовуються для обліку виникнення виробничого браку, для реєстрації передачі на склад (в експедицію або робочий центр) браку, а також для складання звіту виробництва.
 • Накладна на повернення відходів - служить для створення накладних на повернення відходів.
 • Контроль ходу виробництва - призначені для контролю ходу виробництва .
 • Контроль ходу виробництва ГП і НФ - призначені для контролю випуску готової продукції.
 • Звіт виробництва - використовується для формування звітів в розрізі підрозділів.Комплекс забезпечує формування звітів за такими розділами:Випуск продукції, Фактичне виконання завдань, Залишки матеріалів і напівфабрикатів, Списання матеріалів і напівфабрикатів, Рух матеріалів і напівфабрикатів, Якісні характеристики матеріалів, Зворотні відходи, Виробничі наряди.
 • Облік вироблення - служить для ведення реєстру документів - карток обліку вироблення, карток обліку матеріалів. Застосовується на виробництвах, де для виготовлення готової продукції використовується один матеріал (наприклад, розкрійне виробництво).
 • Накладні на внутрішнє переміщення - використовується для реєстрації переміщень запасів всередині підприємства і між складами.
 • Лабораторний аналіз - призначений для реєстрації результатів проведення лабораторного аналізу.
 • Заявка на постачання - використовується для створення документа заявки на постачання.

ПідсистемаКалькуляція витратскладається з модулів:

ПідсистемаДодаткові модулівключає п'ять додаткових можливостей Комплексу:

МодульПосвідчення якостіпризначений для окремих видів виробництва, які здійснюють спеціальний контроль за якістю продукції.

МодульВиробнича комплектаціяпризначений для реєстрації додаткових операцій, пов'язаних з процесом виробництва, таких як технологічна підготовка сировини перед передачею у виробництво або подальше пакування. Він дозволяє зареєструвати видачу зі складу необхідних для виконання матеріалів і здачу на склад готових продуктів. На підставі документа формуються складські видаткові та прибуткові ордери.

МодульВиробнича розукомплектація-це зворотний процес комплектації з метою отримання комплектуючих

для подальшої роботи з ними (наприклад, формування іншого комплекту, передачі в інші підрозділи,продаж і т.п.)

МодульЗведений звіт виробництвапризначений для ведення реєстру зведеного випуску продукції, а також витрати сировини і матеріалів за закритими виробничими звітами по всіх робочих центрах за період.

МодульКоригуюче списання ТМЦпризначений для списання ТМЦ з одного об'єкта витрат на інший.

МодульЖурнал обліку господарських операціймістить список первинних виробничих документів, призначених для бухгалтерської обробки. Список згрупований за типами господарських операцій. МодульЗвітимістить список друкованих форм звітів загальних для системи. При формуванні завдань виробництва зПлану виробництвапо підрозділах підключена перевірка на наявність завдань, сформованих раніше з плану за той же період.