Налаштування параметрів обліку основних засобів

Налаштування параметрів проводиться в системі Основні засоби у модулі Налаштування. Налаштування проводиться до початку роботи з системою в період впровадження.

У вікні Основні засоби. Налаштуванняна вкладці Параметри зазначити інформацію та встановити параметри:

Параметр Дата початку експлуатації: вказує дату з якої буде проводитись облік в системі . Вводиться перед початком роботи з системою Комплексу.

 • Якщо тип підприємства виробничий, то задається дата, яка повинна відповідати типу періоду бухгалтерського і податкового обліку і дорівнювати першому дню цього періоду. В іншому випадку відомість амортизації формується не вірно, оскільки і бухгалтерська і податкова відомості амортизації формуються за наявністю ОФ на перше число періоду.
 • Якщо тип підприємства бюджетний, то дата початку експлуатації дорівнює першому дню будь-якого місяця.

Параметр Дата поточного облікового періоду змінюється автоматично після закриття періоду в модулі Керування періодами.

Примітка: Створення, видалення та коригування документів руху можливі тільки за умови, що дата їх створення більше або дорівнює даті поточного облікового періоду.

Параметр Період бухгалтерського обліку впливає на формування відомості бухгалтерської амортизації, його значення визначається згідно із законодавством та облікової політики підприємства. У розділі Період бухгалтерського обліку:

 • вибрати перемикачем один з представлених варіантів (місяць, квартал, півріччя, рік) – для участі обраного періоду у всіх алгоритмах розрахунку амортизації, у нашому випадку зазначено– квартал.
 • поле Поточний період – встановлюється автоматично.

Параметр Період податкового обліку впливає на формування відомості податкової амортизації, його значення задається згідно з податковим законодавством. Налаштування розділу Період податкового обліку аналогічне налаштуванню Періоду бухгалтерського обліку.

Примітка: Зміна періоду бухгалтерського або податкового обліку можлива тільки в першому періоді.

Параметр Рівень норм амортизації згідно КОФ призначений для налаштування довідника Норми амортизації.по клавіші F3 із запропонованого списку обрати рівень норм амортизації відповідно до структури Класифікатора ОФ(відсутній, 1 - 6 рівні).

Примітка: Рівень Відсутній використовується в разі якщо підприємство не має прив’язки до норм амортизації (довідник Норми амортизації).

У полі Тип підприємства: - із запропонованого списку обрати тип підприємства виробниче або бюджетне. Значення цього поля впливає на методику формування відомості амортизації.

 • Якщо обраний тип підприємства – Виробниче, то у відомість амортизації входять основні засоби, наявні в наявності на перше число поточного періоду. У відомість не входить ОЗ, які вибули в попередніх розрахункових періодах і що надійшли в поточному або більш пізньому періоді. Значення реквізитів Первісна вартість і Амортизація всього до беруться з карток основних засобів станом на перше число поточного періоду, незалежно від дати у відомості;
 • Якщо обраний тип підприємства – Бюджетне, то у відомість амортизації включаються основні засоби, наявні на останнє число поточного періоду. У відомість не потраплять ОЗ, які вибули в поточному періоді і що надійшли в більш пізніх періодах. Значення реквізитів Первісна вартість і Амортизація всього до беруться з карток основних засобів станом на останній день поточного періоду.
 • Для бюджетних установ позначками задати параметри: Надходження ОЗ з копійками, Введення в експлуатацію з копійками, Надходження МНМА з копійками.
Примітка: Зміна типу підприємства в процесі експлуатації системи заборонена. Тип можна змінити тільки, якщо поточний обліковий період є першим періодом експлуатації системи Облік основних засобів.
 • У полі Довжина інвентарного номера (10... 20) – вказати довжину інвентарного номера.
 • У полі Налаштування автонумерації Картки ОЗ – із запропонованого списку обрати вид налаштування автонумерації для Картки ОЗ: загальна для всіх користувачів або окрема для кожного користувача.
 • У полі Налаштування калькуляції документів ОЗ – із запропонованого списку обрати вид налаштування: загальний для всіх користувачів або окремо для кожного користувача.
 • У полі Представлення кодів аналітичної картки– із запропонованого списку обрати код аналітики для картотеки ОЗ.
 • Доступні реквізити:
  • номер картки – встановлюється за умовчанням;
  • інвентарний номер – код аналітичного довідника формується як інвентарний номер картки;
  • ID картки ОЗ – код аналітичного довідника формується як інвентарний номер картки і додається до нього через символ «_» код структурної одиниці (при централізованому обліку і при звичайному обліку дорівнює номеру картки).
 • При включенні позначкою þ параметра Для МНМАнараховувати у вхідний знос при введенні в експлуатацію необхідно обрати із запропонованого списку значення 50% або 100%,у нашому випадку обрано 50%.
 • При заданні позначкою þ параметру Використовувати префікс для номера картки з типом МНМА здійснюється включення/відключення окремої нумерації для номерів карток з типом МНМА. При включенні даного параметра необхідно задати наступну інформацію:
  • у полі Префікс встановити зразок префікса для номера картки;
  • у полі Довжина номера картки МНМА вказати довжину номера картки;
  • у полі Приклад вказати приклад нумерації карток.
Примітка: Нумерація карток інших типів – не змінюється.
 • Позначками задати параметри: Знос МНМА з копійками, Облік МНМА в розрізі номенклатурного номера.
 • Якщо задати позначкою параметр Відображення дати першого надходження в ЧстПр, то в акті часткового переміщення відобразиться дата першого надходження ОЗ.
 • Параметр Облік позабалансових ОЗ використовується для окремого обліку позабалансових основних засобів. Якщо параметр відзначити позначкою þ, то в Картці ОЗ, на вкладці Основні відомості стане доступним для позначки þ поле Позабалансова картка.
 • Параметр Окрема нумерація позабалансових ОЗ використовується у разі, коли необхідно вести окрему нумерацію позабалансових ОЗ.
Примітка: Параметр Окрема нумерація позабалансових ОЗ стає активний при встановленні параметру Облік позабалансових ОЗ.
 • При включенні позначкою параметра Окрема нумерація позабалансових ОЗ необхідно задати окремі префікси для балансових і позабалансових карток:
  • Префікс інв. номера балансової картки – вказується префікс інвентарного номера балансової картки;
  • Префікс інв. номера позабалансової картки – вказується префікс інвентарного номера позабалансовий картки.
Примітка: Параметри Префікс інв. номера балансової картки та Префікс інв. номера позабалансової картки стають активними при встановленні параметру Окрема нумерація позабалансових ОЗ.
 • За потреби можливо зазначити позначкою параметр Наскрізна нумерація номерів карток необоротних активів.
 • Якщо параметр Податковий облік не ведеться позначкою включений, то в Картці ОЗ автоматично ховаються вкладки, що стосуються податкового обліку (Об'єкт ПО і Податкова амортизація), в документах руху ховається параметр Зменшення/Збільшення балансової вартості ОПО, і в документі Зміна вартості стають недоступними для заповнення поля, що стосуються податкового обліку.
 • Параметр Управлінський облік не ведеться використовується для відключення управлінського обліку, якщо даний облік не ведеться на підприємстві. Якщо позначкою включити параметр Управлінський облік не ведеться, то в Картці ОЗ вкладки Управлінський облік стануть не помітні, і в документі Зміна вартості поля упр. обліку недоступні і не заповнюються.
 • За потреби можливо зазначити позначкою параметр Амортизація по підрозділах, який надає можливість незалежного створення/затвердження/відкликання кількох відомостей амортизації за один період за окремими доступними підрозділами, тобто під розрахунок потрапляють тільки картки з доступного підрозділу. Зручно використовувати для великих підприємств, які включають в себе кілька структурних одиниць, не пов’язаних між собою.
 • Для цього після підключення параметра Амортизація по підрозділах необхідно в модулі Налаштування на вкладці Довідники/Підрозділи створити обліковий запис:
  • дату з якої амортизація буде нараховуватися по підрозділах;
  • список всіх підрозділів, за якими будуть окремо формуватися відомості амортизації.
 • А також у модулі Керування доступом необхідно дати відповідний доступ по підрозділах.