Відомість переоцінки

Даний модуль створений для формування відомостей бухгалтерської і податкової переоцінки ОЗ і НМА. Відомість податкової переоцінки відрізняється від бухгалтерської угрупованням ОЗ, а операції проводяться згідно аналогічних пунктів меню.

Робота з модулем Відомість переоцінки ОЗ можлива через тонкий та веб-клієнт.

Реалізація модулю Відомість переоцінки ОЗ уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Модуль Відомість переоцінки ОЗ через веб-клієнт

Модуль Відомість переоцінки ОЗ через тонкий клієнт

У реєстрі відомостей в полі Операція вибирається Переоцінка (бухгалтерська) або Податкова переоцінка.

По пункту меню Сервіс / Налаштування при необхідності (наприклад, якщо на підприємстві не розраховується амортизація для МНМА) виконується установка позначки Не перевіряти наявність закритої відомості розрахунку амортизації МНМА в поточному періоді.

Налаштування документів

Створення відомості в модулі Відомість переоцінки ОЗ доступне тільки при роботі через тонкий клієнт. Створюються документи по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). При створенні відомості бухгалтерської переоцінки необхідно задати реквізити відомості та критерії відбору основних засобів, що переоцінюються:

 • Дата – відомість переоцінки створюється на перше число будь-якого місяця. Дата створення завжди дорівнює першому числу поточного періоду, проставляється автоматично;
 • Номер встановлюється користувачем або пропонується в залежності від налаштування автонумерації;
 • Примітка;
 • Критерій відбору карток. Створюється відомість по МВО, по підрозділу, параметр Включати підлеглі підрозділи, групи (підгрупи) з КОФ, по типу картки, по групі переоцінці, при використанні користувацького фільтра (програми користувача); по комбінації критеріїв або по всьому підприємству в цілому, якщо в цих полях НЕ вказані конкретні значення. Не можна створити відомість за той же самий період з однаковими критеріями відбору.

Відомість переоцінки ОЗ

Переоцінка виконується на перший день розрахункового періоду. Формування Відомості переоцінки можливо при дотриманні наступних умов:

 • наявність закритої відомості розрахунку амортизації в попередньому місяці / періоді:
  • для бухгалтерської, наприклад, місяць попередній;
  • для податкової, наприклад, попередній квартал.

Налаштування періодів виконується у модулі Налаштування, вкладка Параметри;

 • відсутність документів руху всіх типів (крім документа надходження) і записів по ручним правкам карток за поточний та наступні періоди.

У сформованій відомості список карток представлений наступними реквізитами:

 • документ;
 • статус;
 • номер;
 • дата;
 • примітка;
 • МВО;
 • Підрозділ;
 • КОФ.

Таблична частина документа:

 • інвентарний номер;
 • номер картки;
 • найменування;
 • первісна вартість до переоцінки;
 • балансова вартість до переоцінки;
 • знос до переоцінки;
 • знос після переоцінки;
 • коефіцієнт переоцінки;
 • первісна вартість після переоцінки;
 • балансова вартість після переоцінки.

Усередині відомості по пункту меню Документ / Призначення коефіцієнтів (комбінація клавіш Alt+G) відкривається вікно Призначення коефіцієнтів для переоцінки, яке містить:

 • параметр Використовувати програму користувача для груп переоцінки – програми переоцінки задаються в модулі налаштування на вкладці Групи переоцінки;
 • параметр Імпорт даних із зовнішнього джерела. Імпорт даних для переоцінки виконується в 2 етапи: в проміжну базу і потім у відомості переоцінки зчитується з цієї бази. Початковий імпорт виконується у відповідному пункті меню в системі Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт:
  • обов’язковою умовою є заповнення реквізиту OSI12_DAT – дата переоцінки, так як в базі можуть зберігатися дані за різні періоди і вибиратися відомостями інвентаризації за різні періоди. Тобто дата в імпортованих даних повинна відповідати даті відомості, в якій ці дані будуть використовуватися;
  • отримання імпортованих даних виконується програмою користувача, яка прив’язана до групи переоцінки в модулі Налаштування ОЗ. Але програма буде виконуватися тільки для тих ОЗ, в картці яких на вкладці Переоцінка задана ця група;
  • відзначаються пункти Використовувати програму користувача для груп переоцінки і Імпорт даних з зовнішнього джерела;
   • Коефіцієнт – групове призначення коефіцієнта;
   • Дод. коефіцієнт – групове призначення коефіцієнта;
   • Результ. коеф. – дорівнює добутку коефіцієнта переоцінки і на додатковий коефіцієнт;
   • параметри Округляти до цілих відновлену вартість і Округляти до цілих знос дають можливість округляти / НЕ округляти до цілих переоцінку зносу, незалежно від округлення первісної вартості.

Встановлені коефіцієнти автоматично призначаються всім відфільтрованим карткам.

Для зміни даних по окремих картках по пункту меню Реєстр / Змінити (по клавішіF4чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) на картці основного засобу вибирається:

 • Метод переоцінки:
  • по коефіцієнту. При методі переоцінки по коефіцієнту відновлена вартість розраховується автоматично як значення балансової вартості на результуючий коефіцієнт. Причому якщо після цього відновлена вартість буде змінена вручну, то перерахунок результуючого коефіцієнта не відбувається. Новий знос розраховується також як і для двох інших методів. У програмі переоцінки поле GMP_IZN_CLRD - ознака обнулення зносу. Якщо поле не дорівнює нулю, знос вхідних в картці ОЗ переноситься в нульове значення;
  • метод за експертною оцінкою. Якщо обрані методи за експертною оцінкою або по ціннику, то далі вводиться значення відновлюваної вартості, а коефіцієнт переоцінки і новий знос перераховуються автоматично;
  • по ціннику.
 • Коефіцієнт – для конкретної картки;
 • Дод. коефіцієнт – для конкретної картки;
 • Відновл. варт.– відновлювальна вартість;
 • Знос до переоцінки – дорівнює зносу всього з картки на дату формування відомості;
 • Новий знос – знос після переоцінки.
 • Ліквідаційна вартість.

Згідно з позицією меню Документ / підсумки переоцінки на екран виводяться підсумки переоцінки або по відфільтрованим записам, або по всій відомості в цілому.

Підсумки переоцінки ОЗ

Після занесення всіх даних по переоцінці, за пунктом меню Документ / Проводки (по комбінації клавіш Alt+Еабо за допомогою іконки на панелі інструментів – ) формуються проводки по налаштованому раніше алгоритму, проведення формуються датою відомості.

Далі виконується закриття відомості, яка отримує статус В обліку, і результати переоцінки потраплять в картотеку, причому значення нового зносу потрапить на вкладку Знос в поле Вхідний знос, тобто Знос всього в цей момент дорівнює Вхідному зносу. На вкладці Рух з’явиться запис про відомості переоцінки, а на вкладці Зміни з’являться два записи – зміна первісної вартості і вхідного зносу, які відбулися в результаті переоцінки. Всі записи змін будуть сформовані на останнє число попереднього місяця.

При необхідності ввести будь-які зміни в відомість переоцінки, її необхідно відкликати, після чого вона отримує статус Чернетка. При цьому в картотеці відновлюються всі колишні значення, на вкладках Рух і Зміни записи з переоцінки автоматично видаляються.

Щоб результати переоцінки враховувалися при формуванні наступної відомості податкової амортизації, необхідно включити документ Відомість податкової переоцінки до переліку документів, які обробляються відомістю податкової амортизації. Таким чином, після формування і затвердження податкової переоцінки необхідно виконати операцію Обробка документів в попередній відомості податкової амортизації.

У відомості бухгалтерської амортизації для інших необоротних матеріальних активів (МНМА) входять картки, які мають тип МНМА. Вибір реєстру відомостей виконується в поле Тип обліку: бухгалтерський, податковий, бухгалтерський МНМА. Відомість бухгалтерської амортизації при формуванні не включає картки типу МНМА, так як ці картки включаються в іншу відомість амортизації для МНМА.

У зв’язку з цим у відомості переоцінки за пунктом меню Сервіс / Налаштування по позначці Не перевіряти наявність закритої відомості розрахунку амортизації МНМА в поточному періоді виконується налаштування перевірки перед формуванням відомості переоцінки. Для звичайної відомості амортизації основних засобів така перевірка працює завжди. Якщо на підприємстві Відомості амортизації для МНМА не ведуться, то перевірка відключається.

По пункту меню Документ / Провести документ (комбінація клавіш Alt+Р чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню Реєстр / Відкликати документ(чи комбінація клавіш Alt+R чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з Головного журналу виконується видалення проводок документа.

По пункту меню Реєстр / Затвердити відомість виконується затвердження відомості переоцінки.

По пункту меню Реєстр / Відкликати відомість виконується відкликання відомості переоцінки.

Примітка: Поки відомість переоцінки має статус Чернетка, робота з системою Облік основних засобів заборонена.
Примітка: Після затвердження відомості переоцінки, якщо існує незатверджена відомість розрахунку амортизації за поточний період, то її необхідно переформувати і перерахувати амортизацію