Відомість переоцінки

Даний модуль створений для формування відомостей переоцінки необоротних активів.

У реєстрі відомостей в полі Операція обирається пункт Переоцінка, операція Податкова переоцінка наразі неактуальна.

Відповідно до положень ПКУ розділ ІІІ оподатковуваний прибуток визначається виключно на підставі бухгалтерського обліку. При цьому пп.134.1.1 ПКУ передбачено коригування фінрезультату на різниці для тих, хто має річний дохід від будь-якої діяльності понад 20 млн грн., або для тих, хто не досяг цієї межі, але виявив таке бажання. Тобто, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, і:

 • збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ (п.138.1 ПКУ);
 • зменшується, зокрема, на суму дооцінки й вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів чи нематеріальних активів згідно з П(С)БО або МСФЗ (п. 138.2 ПКУ).

В реєстрі відомостей переоцінки по пункту меню Сервіс / Налаштування, при необхідності (наприклад, якщо на підприємстві не розраховується амортизація для МНМА), виконується встановлення позначки Не перевіряти наявність закритої відомості розрахунку амортизації МНМА в поточному періоді.Переоцінка виконується на перший день розрахункового періоду. Формування Відомості переоцінки можливо при дотриманні наступних умов:

 • наявність закритої відомості розрахунку амортизації в попередньому місяці;
 • відсутність документів руху всіх типів (крім документа надходження) і записів по ручним правкам карток за поточний та наступні періоди.

Створення відомості проводиться по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ). При створенні відомості переоцінки задаються реквізити відомості та критерії відбору основних засобів, що переоцінюються:

 • Дата – відомість переоцінки створюється на перше число будь-якого місяця. Дата створення завжди дорівнює першому числу поточного періоду, проставляється автоматично;
 • Номер встановлюється користувачем або пропонується в залежності від налаштування автонумерації;
 • Примітка;
 • Критерій відбору карток. Створюється відомість по МВО, по підрозділу, параметр Включати підлеглі підрозділи, групи (підгрупи) з КОФ, по типу картки, по групі переоцінці, при використанні користувацького фільтра (програми користувача); по комбінації критеріїв або по всьому підприємству в цілому, якщо в цих полях НЕ вказані конкретні значення. Не можна створити відомість за той же самий період з однаковими критеріями відбору.

У вікні сформованої відомості список карток представлений наступними реквізитами:

 • документ;
 • статус;
 • номер;
 • дата;
 • примітка;
 • МВО;
 • Підрозділ;
 • КОФ.

Таблична частина документа:

 • інвентарний номер;
 • номер картки;
 • найменування;
 • первісна вартість до переоцінки;
 • балансова вартість до переоцінки;
 • знос до переоцінки;
 • знос після переоцінки;
 • коефіцієнт переоцінки;
 • первісна вартість після переоцінки;
 • балансова вартість після переоцінки.


В середині відомості по пункту меню Документ / Призначення коефіцієнтів (комбінація клавіш Alt + G) відкривається вікно Призначення коефіцієнтів для переоцінки, яке містить:

 • параметр Використовувати програму користувача для груп переоцінки – програми переоцінки задаються в модулі налаштування на вкладці Групи переоцінки;
 • параметр Імпорт даних із зовнішнього джерела. Імпорт даних для переоцінки виконується в 2 етапи: в проміжну базу і потім у відомості переоцінки зчитується з цієї бази. Початковий імпорт виконується у відповідному пункті меню в системі Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт:
  • обов’язковою умовою є заповнення реквізиту OSI12_DAT – дата переоцінки, так як в базі можуть зберігатися дані за різні періоди і вибиратися відомостями інвентаризації за різні періоди. Тобто дата в імпортованих даних повинна відповідати даті відомості, в якій ці дані будуть використовуватися;
  • отримання імпортованих даних виконується програмою користувача, яка прив’язана до групи переоцінки в модулі Налаштування ОЗ. Але програма буде виконуватися тільки для тих ОЗ, в картці яких на вкладці Переоцінка задана ця група;
  • відзначаються пункти Використовувати програму користувача для груп переоцінки і Імпорт даних з зовнішнього джерела;
   • Коефіцієнт – групове призначення коефіцієнта;
   • Дод. коефіцієнт – групове призначення коефіцієнта;
   • Результ. коеф. – дорівнює добутку коефіцієнта переоцінки і на додатковий коефіцієнт;
   • параметри Округляти до цілих відновлену вартість і Округляти до цілих знос дають можливість округляти / НЕ округляти до цілих переоцінку зносу, незалежно від округлення первісної вартості.

Встановлені коефіцієнти автоматично призначаються всім відфільтрованим карткам.Для зміни даних по окремих картках обирається рядок з потрібним об'єктом основних засобів і, по пункту меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 чи за допомогою піктограми на панелі інструментів – ), відкривається вікно Коригування, де обирається:

 • Метод переоцінки:
  • по коефіцієнту. При методі переоцінки по коефіцієнту відновлена вартість розраховується автоматично як значення балансової вартості на результативний коефіцієнт. Причому якщо після цього відновлена вартість буде змінена вручну, то перерахунок результативного коефіцієнта не відбувається. Новий знос розраховується також як і для двох інших методів. У програмі переоцінки поле GMP_IZN_CLRD - ознака обнулення зносу. Якщо поле не дорівнює нулю, знос вхідних в картці ОЗ переноситься в нульове значення;
  • метод за експертною оцінкою. Якщо обрані методи за експертною оцінкою або по ціннику, то далі вводиться значення відновлюваної вартості, а коефіцієнт переоцінки і новий знос перераховуються автоматично;
  • по ціннику.
 • Коефіцієнт – для конкретної картки;
 • Дод. коефіцієнт – для конкретної картки;
 • Відновл. варт. – відновлювальна вартість;
 • Знос до переоцінки – дорівнює зносу всього з картки на дату формування відомості;
 • Новий знос – знос після переоцінки.
 • Ліквідаційна вартість.


Проведені зміни в результаті переоцінки будуть відображені у відповідних полях відомості: Первісна вартість після переоцінка, Балансова вартість після переоцінки, Знос після переоцінки, Коефіцієнт.Згідно з позицією меню Документ / Підсумки переоцінки на екран виводяться підсумки переоцінки або по відфільтрованим записам, або по всій відомості в цілому.Формування бухгалтерських проводок за результатами переоцінки проводиться за загальними правилами Типові операції (проводки).

Після закриття вікна відомості, в реєстрі документів по пункту меню Реєстр / Затвердити відомість проводиться зміна статусу відомості на В обліку і результати переоцінки потраплять в картотеку, причому значення нового зносу потрапить на вкладку Знос в поле Вхідний знос, тобто Знос всього в цей момент дорівнює Вхідному зносу. На вкладці Рух з’явиться запис про відомості переоцінки, а на вкладці Зміни з’являться два записи – зміна первісної вартості і вхідного зносу, які відбулися в результаті переоцінки. Всі записи змін будуть сформовані на останнє число попереднього місяця.

При необхідності провести будь-які зміни в відомості переоцінки, її необхідно відкликати по пункту меню Реєстр / Відкликати відомість з картотеки, після чого вона отримує статус Чернетка. При цьому в картотеці відновлюються всі колишні значення, на вкладках Рух і Зміни записи з переоцінки автоматично видаляються.

Примітка: Поки відомість переоцінки має статус Чернетка, робота з системою Облік основних засобів заборонена.
Примітка: Після затвердження відомості переоцінки, якщо існує незатверджена відомість розрахунку амортизації за поточний період, то її необхідно переформувати і перерахувати амортизацію