Аналіз наявності й руху ГК

Примітка: Модуль знаходиться на стадії розробки.

Рух грошових коштів це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Основними завданнями обліку грошових коштів є:

 • виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями;
 • контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;
 • своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства;
 • інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;
 • дотримання стандартів бухгалтерського обліку та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Терміни, що використовуються у цьому модулі, мають таке значення:

 • рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;
 • грошові кошти – готівка, кошти на р/рахунках у банку та депозити до запитання;
 • негрошові операції – операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів;
 • інвестиційна діяльність – придбання та реалізація таких необоротних активів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів;
 • операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
 • фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Робота з модулем Аналіз наявності та руху ГК можлива при роботі через тонкий веб-клієнт.

Модуль Аналіз наявності та руху ГК через тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Аналіз наявності та руху ГК через тонкий клієнт

При вході в модуль Аналіз наявності й руху ГК відкривається вікно побудоване з двох вкладок:

 • Рух – на вкладці показані дві таблиці Надходження та Витрати за статтями за певний період, а також Вхідний й Вихідний залишки грошових коштів. У таблицях відображаються суми грошових надходжень або витрат відповідно згруповані за статтями, за якими відбувався рух коштів;
 • В наявності – на вкладці показані дані у розрізі рахунків обліку грошових коштів. Всі дані будуть перераховані за курсом на день кожної операції, незалежно від валюти, в якій зареєстрована кожна операція.

У полі Період користувач обирає необхідний рік для відображення даних про рух грошових коштів. Для зміни валюти перегляду вибирається валюта в полі Підсумки у валюті.