Переоцінка запасів

Для зміни ціни запасів в Комплексі представлені два модулі: Переоцінка запасів і Переоцінка запасів в базовій валюті. Робота в даних модулях аналогічна.

Робота з модулем доступна лише у десктопній версії комплексу. Веб-версія модулю знаходиться у стадії розробці.

Облік запасів, у зазначених модулях, підтримується у двох валютах: в обліковій (основній) і в додатковій, оголошеній базовою валютою. Відповідно, переоцінка запасів проводиться як стосовно облікової валюти, так і базової. Переоцінка вартості запасів у тій чи іншій валюті виконується незалежно.

Примітка: Облік запасів в базовій (іноземній валюті) є додатковою можливістю, але не обов’язковою. Якщо в Комплексі не ведеться облік запасів в базовій валюті, переоцінка в базових цінах не виконується.

Переоцінка проводиться користувачем по всьому підприємству за видами запасів Товари на складі, Товари в роздрібній торгівлі, Сировина і матеріали, Готова продукція, Тара і тарні матеріали.

На момент проведення переоцінки завершується введення даних в Комплекс за період, що передує проведенню операції, проводиться розрахунок собівартості й інвентаризація.

Переоцінка виконується окремо для кожної картки, відкритої за номенклатурою з урахуванням ціноутворюючих атрибутів і партій. При обліку за собівартістю кожної одиниці переоцінка виконується окремо по кожній картці з різними обліковими цінами.

На одну дату відкривається довільна кількість відомостей переоцінки, однак, не допускається включення однієї і тієї ж позиції в різні відомості (контролюється системою автоматично). Переоцінка по одній і тій же номенклатурі (картці) здійснюється не частіше одного разу на добу.

Дані про проведену переоцінку стають актуальними після закриття відомості. Якщо виявлені помилки, то відомість відкривається, і вносяться необхідні виправлення.

Створення відомості переоцінки проводиться по пункту меню Реєстр/Створити (клавіша Ins або за піктограмою на панелі інструментів). Далі обирається тип запасів, що підлягають переоцінці: Товари на складі, Товари в роздрібній торгівлі, Сировина і матеріали, Готова продукція, Тара і тарні матеріали.

У вікні Переоцінка запасів заповнюються такі поля:

  • Відомість переоцінки № – номер відомості заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлений параметр автонумерації відомостей переоцінки;
  • Від – дата переоцінки встановлюється рівною датою закриття відомості розрахунку собівартості;
  • Тип – у полі вибирається відповідне значення: на кінець дня, на початок дня. Оскільки кількість залишку в першому і другому випадках залишається незмінною, вибір впливає лише на те, в який день будуть враховані результати переоцінки;

    У табличній частині вікна формується специфікація відомості. По пункту меню Правка / Викликати довідник (клавіша F3) відкривається вікно Вибір номенклатурних позицій. Позиції, за якими потрібно виконати переоцінку, відзначаються по клавіші Пробіл або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші та переносяться в специфікацію відомості по комбінації клавіш Ctrl+Enter (натисканням кнопки ОК в нижній частині вікна Вибір номенклатури). У вікні вибору запасів для переоцінки реалізована можливість пошуку позиції. Установка фільтра виконується за пунктом меню Вид / Встановити фільтр.

Примітка: Перенесення в специфікацію відразу всієї групи/підгрупи проводитися по пункту меню Правка / Введення або по комбінації клавіш Ctrl+Enter при встановленому курсорі на рядку з найменуванням групи.

У нижній частині вікна відображається детальна інформація по номенклатурі, на якій стоїть курсор: Артикул, Група та Об’єкт обліку.

Введення нової ціни по позиції виконується по пункту меню Відомість / Змінити (клавіша F4, за допомогою піктограми на панелі інструментів або подвійним натиском лівої кнопки миші на потрібний рядок специфікації). У вікні Номенклатура вводиться нова ціна. Поле Коефіцієнт заповнюється автоматично при заданні нової ціни, або можна задати коефіцієнт, а поле Нова ціна і Нова сума будуть перераховано автоматично.

Для групової зміни цін відмічаються потрібні рядки специфікації і використовується пункт меню Відомість / Груповий розрахунок.

У вікні Груповий розрахунок вибираються правила розрахунку нової ціни з перерахованих способів:

  • Програма;
  • Коефіцієнт;
  • Нова ціна.

Вказується значення нової ціни або коефіцієнт для розрахунку. Програма вводиться за допомогою спеціалізованого редактора програм, що викликається по клавіші F4.

При переоцінці в базовій валюті зазначається необхідна валюта та курс.

По кнопці OK виконується розрахунок нової ціни та коригування даних рядків специфікації відомості.

Примітка: При введенні програми розрахунку оперують з такими параметрами, як стара ціна в обліковій та в базовій валюті, а також курс базової валюти. Таким чином, проводиться переоцінка в обліковій валюті на підставі цін в базовій валюті за курсом за допомогою формули: NEWPRICE = OLDPRICE * CURS_BAS. У цьому випадку в форматі вибору способу розрахунку обов’язково вказується вид курсу і курс базової валюти.

Після призначення нової ціни, у відомості переоцінки відображається різниця в сумі за старою і новою ціною.

Закриття відомості проводиться по пункту меню Відомість/Закрити відомість. В закритій відомості проводити якісь редагування неможливо. Відкриття відомості проводиться по пункту меню Відомість/Відкрити відомість.

Після закриття відомості переоцінки й розрахунку собівартості по ФІФО вартість списання запасів з вхідних залишків на початок періоду визначається як добуток кількості до переоцінки на ціну з відомості переоцінки. Розрахунок собівартості виконується, ґрунтуючись на ньому, без врахування попередніх надходжень. Сума переоцінки в оборотних відомостях по складу відображається не тільки в вихідному залишку, але і в руху за вказаний в звіті період. Різниця в ціні, помножена на переоцінену кількість, відображається:

  • у складі витрат, при проведенні уцінки;
  • у складі доходів, якщо проводилась дооцінка.
Примітка: За НП(С)БО 9 "Запаси" проводити дооцінку запасів дозволяється лише по тих запасах, які раніше були уцінені. Сума дооцінка не повинна перевищувати суму уцінки таких запасів.