Загальна характеристика системи

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Підсистема забезпечує облік запасів в натуральному і вартісному вираженні, дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку, розраховувати фактичну собівартість по методах: за собівартістю кожної одиниці; за середньою собівартістю, ФІФО – за собівартістю перших за часом придбання запасів. Вартісна оцінка запасів проводиться щодо двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і в валюті, оголошеній базовою.

Аналітичний облік запасів в Комплексі ведеться за такими характеристиками:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • партії;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні та прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

Для успішного виконання цих функцій Комплекс має гнучке налаштування, підтримує ведення різних класифікаторів і володіє засобами контролю правильності введеної інформації.

Структура підсистеми Облік запасів

Структура підсистеми Облік запасів ієрархічна, включає: три групи модулів та значну кількість окремих модулів.

Модуль Налаштування призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників та журналів, створення типових операцій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри підсистеми.

Модуль Керування доступом призначений для управління правами доступу, в межах підсистеми, за ролями та користувачами до документів, журналів, містить параметри відображення й роботи з документами, налаштування відображення вкладок.

У підсистемі Облік запасів представлені такі групи модулів: Запаси на складах, Запаси в дорозі, МШП в експлуатації.

Група модулів Запаси на складах містить модулі:

 • Картотека складського обліку – ведеться облік всіх запасів, розміщених у своїх місцях зберігання, незалежно від того, чи є ці запаси власними або прийняті на консигнацію чи відповідальне зберігання. На початку роботи виконується введення початкових залишків ТМЦ. Надалі проводиться контроль над залишками та резервом по складах. Тут же доступні функції контролю Резервування запасів, встановлені в підсистемі Облік збуту ;
 • Картотека партій запасів – призначений для контролю залишків ТМЦ по партіях;
 • Документи обліку руху запасів – модуль призначений для ведення обліку документів руху ТМЦ по складах. Це основний модуль оперативної роботи в підсистемі;
 • Збирання комплектівта Розбирання комплектів– модулі призначені для формування актів збирання / розбирання, на основі яких автоматично формуються складські акти по надходженню комплектів / комплектуючих і списанню комплектів / комплектуючих;
 • Розпорядження на відпуск зі складу – призначений для перегляду розпоряджень, сформованих у підсистемі Облік збуту, і створення на їх основі складських видаткових ордерів;
 • Вимога на відпуск матеріалів – призначений для роботи з документами передачі матеріалів у виробництво. У підсистемі Облік запасів доступне формування документів і складських ордерів на їх основі по відпуску матеріалів;
 • Накладна на повернення матеріалів – модуль необхідний для роботи з документами повернення за місцями зберігання. У рамках підсистеми Облік запасів виникає можливість формування документів і складських ордерів по поверненню матеріалів;
 • Лімітно-забірні карти – модуль призначений для роботи з документами передачі матеріалів у виробництво і повернення за місцями збереження. В підсистемі Облік запасів доступно формування документа і на його основі складських ордерів по відпуску і поверненню матеріалів;
 • Приймально-здавальні накладні – призначений для роботи з реєстром приймально-здавальних накладних, документами виготовлення готової продукції, сформованих в системі Облік виробництва . У рамках підсистеми Облік запасів можливий тільки перегляд документів і формування складських ордерів по оприбуткування готової продукції;
 • Інвентаризація запасів – модуль формує документи інвентаризації за місцями збереження і власниках ТМЦ. Інвентаризація виконується по: складу, об’єкту обліку, рахунку обліку, за вибраною групою товарів або за комбінацією полів для відбору карток для інвентаризації. На основі відомостей інвентаризації автоматично формуються документи списання недостач і оприбуткування надлишків;
 • Давальницька сировина в наявності – являє собою картотеку матеріалів, що надійшли з підсистеми Облік закупок за операцією Давальницька продукція, а також введених користувачем як початкові залишки.

Модулі Розпорядження на відпуск зі складу, Вимога на відпуск матеріалів, Накладна на повернення матеріалів, Лімітно-забірні карти, Приймально-здавальні накладні, Інвентаризація запасів, Давальницька сировина в наявності мають аналогічні модулі з таким же найменуванням в інших підсистемах – Облік збуту й Облік виробництва.

Група модулів Запаси в дорозі містить модулі:

Група модулів МШП в експлуатації включає модулі:

 • Картотека МШП в експлуатаціїпризначений для обліку МШП, переданих зі складу в експлуатацію, облік яких ведеться по артикулах, матеріально-відповідальних особах і підрозділах;
 • Документи обліку руху МШП – модуль призначений для обліку документів руху МШП, згрупованих за видами операцій;
 • Розрахунок зносу – використовується для списання вартості МШП на витрати господарської діяльності;
 • Відомість інвентаризації – формує відомості за параметрами. На основі відомостей інвентаризації автоматично формуються документи списання недостач і оприбуткування надлишків, які відображаються в документах руху МШП;
 • Облік форменого одягу – модуль, що призначений для обліку форменому одягу співробітників;
 • Відомість переоцінки МШП – дозволяє проводити переоцінку МШП.

Модуль Зведена картотека запасів надає інформацію про склад запасів в цілому по підприємству, з можливістю перегляду за місцями зберігання. В даному модулі зміна картотеки (створення нових карток, зміна початкових залишків) заборонена.

Модуль Розрахунок собівартості запасіввиконується для розрахунку вартісної оцінки запасів у валюті обліку, у фактичних цінах згідно з обраним методом. Модуль забезпечує розрахунок вартості залишку і списання ТМЦ за період за методами: за собівартістю кожної одиниці; за середньою собівартістю; ФІФО – за собівартістю перших за часом придбання запасів.

Модуль Розрахунок податкової собівартостізастосовується для ведення податкового обліку запасів на підприємстві. Модуль забезпечує розрахунок вартості залишку і списання ТМЦ за період за методами податкового обліку.

Модуль Переоцінка запасів призначений для проведення переоцінки товарів у валюті обліку (переоцінка балансової вартості).

Модуль Переоцінка в базовій валюті дозволяє провести переоцінку товару в базовій іноземній валюті (якщо вона ведеться).

МодульЖурнал обліку господарських операцій призначений для бухгалтерської обробки документів підсистеми – формування проводок і передача документів до Головної книги. Передбачено групове створення проводок і передача документів до Головної книги. Якщо проводки формуються за документом, то вони також відображаються в модулі.

Модуль Звіти в підсистемі Облік запасів використовується для отримання звітних даних по обліку запасів на підприємстві.

Модуль Заявка на постачання використовується з метою удосконалення механізму формування закупок на основі замовлень покупців з урахуванням дефіциту матеріалів/товарів в запасах.

Модуль Переоцінка по прайс–листу призначений для проведення переоцінки вартості матеріалів за прейскурантом.

Модуль Резерв знецінення запасів призначений для створення документів зміни чистої вартості реалізації запасів та розрахунку резерву знецінення.