Екзаменаційні відомості

У модулі Екзаменаційна відомість для проведення контролю успішності у період розпочатої екзаменаційної сесії створюються екзаменаційні відомості, куди вносяться оцінки за заліки, іспити (екзамени), практики.

Функціонал модулю Екзаменаційна відомість доступний для роботи через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Екзаменаційна відомість через тонкий клієнт

Модуль Екзаменаційна відомість через веб-клієнт

Реалізація модулю Екзаменаційна відомість у web версії Комплексу знаходиться у розробці. Користувачу доступні функції:перегляду реєстру екзаменаційних відомостей, фільтрування (за навчальним роком, за спеціальністю, за формою навчання, за курсом, за типом сесії) та сортування даних. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище (див. п. 13.1.3 Модуль Картотека студентів інструкції).

Далі розглянемо роботу з модулем Екзаменаційна сесія через тонкий клієнт.

У реєстрі Екзаменаційних відомостей для зручності роботи можна фільтрувати дані з реєстру в полях: Навчальний рік, Спеціальність, Форма навчання, Курс, Сесія.

Робота з екзаменаційними відомостями дозволяє:

 • формувати екзаменаційні відомості на підставі схем навчальних періодів і графіка екзаменаційної сесії;

 • друкувати екзаменаційні відомості;

 • здійснювати облік оцінок успішності студентів;

 • здійснювати розрахунок середнього балу. Використовувати дані про середній бал і відмітки про перездачу при нарахуванні стипендії.

До закінчення сесії можливий попередній розрахунок середнього балу. Сесія не може бути закрита, поки не проведені всі екзаменаційні відомості. Відомість може бути закрита, навіть якщо не всім студентам проставлені оцінки – студенти без оцінок автоматично вважаються такими, що не з’явилися. При закритті сесії виконується остаточний розрахунок середнього балу.

Екзаменаційна відомість може бути створена:

 • автоматично – шляхом переведення в статус Розпочата графіку сесії в модулі Екзаменаційна сесія;

 • користувачем за допомогою пункту меню Реєстр/Створити відомістьмодуля Екзаменаційна відомість.

  Створена екзаменаційна відомість може бути відкоригована (уточнена) в самому документі, в модулі Екзаменаційна відомість.

При створенні екзаменаційної відомості заповнюються:

 • Група;

 • Дисципліна;

 • Форма іспиту (Залік, Диференційований залік, Іспит, Практика);

 • Екзаменатор;

 • Асистент;

 • Дата;

 • Початок – час початку іспиту;

 • Закінчення – час закінчення іспиту (впливає налаштування тривалості іспиту в модулі Налаштування);

 • Місце проведення.

Модуль Екзаменаційна відомість. Створення екзаменаційної відомості

Екзаменаційна відомість має комбінований вид і містить реєстр студентів, що включені до відомості, а з права відображаються дані про вид контролю і результати групи:

 • Іспит (Форма іспиту, Дата, Курс, Група, Період, Предмет);

 • Результати групи (Кількість тих, хто здав; Кількість тих, хто не здав; Середній бал групи, Достроково, Здали в строк, Здали із запізненням, Кількість перездавших, Кількість звільнених).

У середині відомості, у вікні Відомість екзамену, в реєстрі студентів проставляються оцінки по кожному студенту за результатами складання екзамену (заліку, диф. заліку, практики) у стовпці таблиці Оцінка.

Модуль Екзаменаційна відомість. Заповнення екзаменаційної відомості

Якщо студент звільнений від оцінювання з дисципліни, встановлюється параметр Звільнений. У стовпці таблиці Кількість перездач вказується кількість перездач по студенту, у разі необхідності.

Записи в реєстрі екзаменаційних відомостей можуть бути відображені:

 • зеленим кольором – не проведені відкриті відомості, статус Не проведена;

 • чорним кольором – проведені відомості, статус Проведена.

У реєстрі екзаменаційних відомостей після проставляння оцінок студентам за допомогою меню Реєстр/Провести документ (або по комбінації клавіш Alt+P)виконується проведення відомості.

Внесення змін та корегування даних у екзаменаційних відомостях зі статусом Проведена– заборонено. Щоб внести зміни у такі відомості, спочатку потрібно обрати пункт меню Реєстр/ Відкликати документ(комбінація клавіш Alt+R), а потім – переходити до редагування по пункту меню Реєстр/ Змінити(клавіша F4).

Після проведення екзаменаційних відомостей для тих студентів, які отримали незадовільні оцінки, за пунктом меню Реєстр/Створити відомість перездачі або Реєстр/Сформувати відомості перездачі здійснюється автоматичного формування відомостей перездачі.

Створити відомість перездачі можна тільки після проведення екзаменаційної відомості. Відомість перездачі відображається в реєстрі курсивом зеленого кольору.

Модуль Екзаменаційна відомість. Формування відомостей на перездачу

У разі створення відомості перездачі по обраній дисципліні при необхідності можна створити зведену відомість студентів, що не здали дисципліну для цього відмічається параметр Включити всіх, у кого є нездача по даній дисципліні. Обов’язково вказується Дата і Початок перездачі.

Для введення даних у поле Оцінказа всіма відомостями перездачі реалізований системний вид реєстру №3Зведена відомість перездач по пункту меню Вид/Види реєстру/Зведена відомість перездач.

Згідно з позицією меню Реєстр/Сформувати відомості практики формуються відомості на підставі Схеми навчальних періодів, у модулі Налаштування для яких додано позицію в довіднику типів навчальних періодів – Практика. У схемі навчального періоду додається період Практика (з датою початку і датою кінця), за яким формуються відомості оцінки практики.

При формуванні відомостей оцінок практики заповнюються поля: Сесія, Форма навчання, Практика, дата Початку практики і параметр Для всіх курсів, який встановлюється за потреби.

Оцінки практики беруть участь у розрахунку середнього балу. Для введення даних в поле Оцінка за всіма відомостями перездачі реалізований системний вид реєстру №4 – Зведена відомість практики, що викликається по пункту меню Вид/Види реєстру/ Зведена відомість практики.

Модуль Екзаменаційна відомість. Формування відомості практики

Згідно з позицією меню Вид/Види реєстру(комбінація клавіш Alt+0) виконується визначення вигляду реєстру. У вікні Вибір виду реєстру обирається вид реєстру:

 • Екзаменаційна відомість;

 • Зведена відомість сесії;

 • Зведена відомість перездач;

 • Зведена відомість практики.

При встановленні параметра Завжди запитувати вид при вході в реєстр, кожного разу при вході в модуль буде відображатиметься запит на вибір реєстру.

Модуль Екзаменаційна відомість. Вибір виду реєстру

При створенні відомості в оперативному режимі по пункту меню Реєстр/Створити відомість заповнюються обов’язкові поля документу: Група, Дисципліна, Форма іспиту (залік, Іспит, Диференційований залік, Залік, Практика), Дата, Початок та інші дані Екзаменатор, Асистент, Місце проведення.

Модуль Екзаменаційна відомість. Створення відомості

В середні відомості по пункту меню Реєстр / Вибір студентів відкривається вікно Додавання студентів і по клавіші Пробіл відмічаються студенти для додавання у екзаменаційну відомість.

По пункту меню Реєстр/Розрахунковий лист(комбінація клавіш Alt+F3) відкривається розрахунковий лист студента, на якому встановлено курсор.

По пункту меню Реєстр/Картка студента(комбінація клавіш Alt+F5) відкривається картка студента.