Оборотно-сальдовий баланс

Даний модуль призначений для аналізу оборотів і сальдо по рахунках за обраний період.

Робота з модулем Оборотно-сальдовий баланс можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Оборотно-сальдовий баланс через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Оборотно-сальдовий баланс через веб та тонкий клієнт

Реалізація модулю Оборотно-сальдовий баланс уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Оборотно-сальдовий баланс через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Вибір періоду проводиться в полі Період.

У полі Книга здійснюється вибір книг, створених у довіднику План рахунків.

Тип рахунку – поле за яким відображаються оборотно-сальдовий баланс для балансових і позабалансових рахунків:

 • для тонкого клієнта: по клавіші F3 або за пунктом меню Вид/Балансові рахунки або Позабалансові рахунки;
 • для веб-клієнта: шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу значень Тип рахунку.

Валюта проведення – поле, що формує оборотно-сальдовий баланс за валютою. Вибір валюти здійснюється:

 • для тонкого клієнта: по клавіші F3 зі списку і відповідно до обраної валюти формується оборотно-сальдовий баланс;
 • для веб-клієнта: шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу значень Валюта проведення.

Поле Валютаформує оборотно-сальдовий баланс в залежності від обраного варіанту: У валюті обліку, У базовій валюті, У валюті проводок (валюта обліку і базова валюта встановлюється на початку роботи з Комплексом в картці підприємства підсистеми Загальні довідники, модуль Картка підприємства). Значення обирається зі списку:

 • для тонкого клієнта: по клавіші F3 або за пунктом меню Вид / У валюті обліку (У базовій валюті або У валюті проводок);
 • для веб-клієнта: шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу значень Валюта.

Обороти показані в цілому за рахунком. Обороти і сальдо по рахунках, на яких відкрито аналітичний облік, відображаються за аналітичними картками. По клавіші Enter або подвійному натисканні лівої клавіши миші по запису відкривається вікно інформації з оборотами по аналітичному рахунку.

За пунктом меню Реєстр / Розрахувати (комбінації клавіш Ctrl+P – для тонкого клієнта,іконка на панелі інструментів – ) здійснюється розрахунок відомості. У таблиці вікна відображається стан і параметри останнього розрахунку відомості.

Інформацію про обороти і сальдо по мультивалютних рахунках отримують по кожній валюті по пункту меню Реєстр / У валютах (Alt+V) – для тонкого клієнта. Для мультивалютних рахунків, на яких ведеться аналітичний облік, перегляд у валюті здійснюється як в цілому по рахунку, так і по кожній аналітичній картці окремо.

У таблиці вікна У валютах у розрізі видів валют відображаються:

 • у колонках Дата і Курс – дата і курс вхідного і вихідного залишку;
 • у колонках Дебет і Кредит – обороти, вхідний і вихідний залишки в валюті проводок;
 • у колонках Дебет і Кредит у валюті балансу – обороти, вхідні та вихідні залишки в валюті обліку;
 • у колонках Дебет і Кредит за курсом валюти – вхідний і вихідний залишки в валюті обліку за курсом на дату (розраховані за формулою округлення ({залишок в іноземній валюті × курс валюти}, точність облікової валюти)).

На вкладці Обороти за період з вікна Обороти в валютах за рахунком (пункт меню Реєстр / У валютах) відображаються дебетові та кредитові обороти по рахунку в розрізі всіх іноземних валют, а також у валюті обліку за наявності таких (наприклад, переоцінка валютних залишків). У нижній частині відображаються підсумкові суми у валюті обліку.

На вкладці Вхідний / Вихідний залишок у вікні Вхідні (Вихідні) залишки в валютах за рахунком (пункт меню Реєстр / У валютах) відображаються залишки на початок (кінець) періоду в розрізі всіх іноземних валют. У нижній частині відображаються підсумкові суми у валюті обліку, які представлені у вигляді двох полів, що несуть різне смислове навантаження. У полі Сальдо відображаються залишки на рахунком у валюті обліку за результатами господарських операцій. У полі Сальдо за курсом на дату відображаються валютні залишки в валюті обліку за курсом на дату. При розбіжності значень цих полів (валютні залишки не відповідають еквіваленту в національній валюті за курсом на дату) проводиться переоцінка валютних залишків, у результаті якої відбувається вирівнювання. При перерахунку рахунків за період розрахунку, за якими немає сальдо і оборотів, курси не запитуються.

Формування звіту та форма для друку виводиться:

 • для тонкого клієнта: по пункту меню Звіт / Формування звіту, за комбінацією клавіш Alt+F9 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ;
 • для веб-клієнта: по пункту меню Реєстр / Друк або за допомогою іконки на панелі інструментів – .

Якщо рахунок показаний червоним кольором, це означає, що є проблеми по рахунку. Або тип рахунку невірний, або сальдо не відповідає типу рахунку.

Модуль Оборотно-сальдовий баланс через тонкий клієнт
Рис. 2. Модуль Оборотно-сальдовий баланс через тонкий клієнт

По пункту меню Вид / Введення дати обирається спосіб встановлення дати Календар (в межах з.. по) або Період.

По пункту меню Вид / Не розгортати ієрархічний аналітичний довідник відображається аналітика якщо в налаштуванні рахунків, використовується аналітична картотека з аналітичним реквізитом по аналітичному довіднику, і з ознакою Розгорнутий для нього; в аналітичному довіднику для записів встановлені додаткові рівні аналітики в полі Власник для бюджету, тоді в відомостях аналітичного обліку і в аналітиці оборотно-сальдового балансу можуть відображатися додаткові згруповані записи з аналітичного довідника.