Переоцінка валютних рахунків

У системі залишки за кожним видом валют підтримуються по тих рахунках, які записані в Робочому плані рахунків як мультивалютні. При мультивалютному обліку в кінці облікового періоду залишки по рахунку переоцінюються відповідно до курсів валют на дату переоцінки. При цьому виникають позитивні й негативні курсові різниці, які відносяться на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

Автоматично контролюється балансова вартість коштів в іноземній валюті та розраховується курсова різниця. Поточні суми курсової різниці по мультивалютних рахунках відображаються в таблиці залишків по кожному виду валют (наприклад, Оборотно-сальдовий баланс по пункту меню Реєстр / У валютах).

При цьому виникають деякі особливості налаштування мультивалютних рахунків і операцій. При визначенні рахунків, на які відносяться позитивні і негативні курсові різниці, використовуються такі налаштування:

У системі Загальні довідники / План рахунків вкладка Рахунок у полях Рахунки для курсових різниць (додатня/від’ємна) та їх аналітики вказуються рахунки бухгалтерського обліку й аналітичні картки, на які відносяться курсові різниці при автоматичній переоцінці конкретного валютного рахунку за допомогою спеціальної функції OSB_CURBAL (приклад див. нижче).

Мал. 1. Модуль План рахунків через тонкий клієнт . Налаштування рахунків для курсових різниць
Модуль План рахунків через тонкий клієнт . Налаштування рахунків для курсових різниць

Для мультивалютного рахунку встановлюється ознака Стаття балансу: Монетарна (за замовчуванням) або немонетарна. При виборі немонетарної статті потрібно вказати в полі Переоцінювати валютний залишок одне значення зі списку: по дебету / по кредиту / не переоцінювати. Параметри визначають роботу функції переоцінки валютних рахунків (OSB_CURBAL):

  • для рахунку монетарної статті розраховується курсова різниця без умов;
  • для рахунку немонетарних статей курсові різниці нараховуються тільки на залишки по дебету, або тільки по кредиту, або курсові різниці взагалі не розраховуються.

Операція переоцінки валютних рахунків документально оформляється бухгалтерською довідкою. Типова операція налаштовується програмним способом.

Для виконання переоцінки створюється бухгалтерська довідка та в полі Операція зі списку операцій вибирається операція переоцінки валютних коштів. Формуються окремо проводки переоцінки на кожен валютний рахунок і аналітичну картку, а також формуються проводки в розрізі валют залишків.

За відсутності курсу іноземної валюти на дату переоцінки пропонується ввести курс валюти, не виходячи з модуля.

Сформовані проведення доступні для перегляду, коригування та видалення, поки документ не проведено. Протягом розрахункового періоду переоцінку можна проводити довільну кількість разів. Кожна наступна переоцінка проводиться по проводках після дати попередньої переоцінки по кожному рахунку автоматично.

У вікні Бухгалтерська довідка в табличній області проводок по операції по клавіші Ins здійснюється редагування проводок після установки ознаки Проведення по переоцінці валютного рахунку обов'язковим для заповнення є поле Валюта переоцінки, значення якого вибирається по клавіші F3 зі списку довідника Види валют.

Приклади типових операцій з використанням переоцінюваних функцій

Переоцінювані проводки формуються в кінці кожного звітного періоду (місяця) у підсистемі Головна книга, в модулі Бухгалтерські довідки. Створюється документ Бухгалтерська довідка, проводки вводяться двома способами:

1) автоматично за допомогою типової операції, яка запускається після вибору в полі Операція зі списку. Переоцінювані проводки виділяються зеленим кольором. Необхідно відзначити параметр Проведення по переоцінці валютного рахунку і в полі Валюта переоцінки вибрати необхідну валюту.

2) проводки вводяться вручну в таблицю проводок документа Бухгалтерська довідка.

Налаштування основної типової операції для переоцінки валютних рахунків

У підсистемі Головна книга в модулі Налаштування на вкладці Проводки за пунктом меню Реєстр/ Створити / Групу типових операцій. Додати нову типову операцію (код і найменування ввести вручну), вибрати програмний спосіб завдання проводок. По кнопці Редактор відкрити вікно, в якому ввести програму (call OSB_CURBAL).

За допомогою даної типової операції формуються переоцінювані проводки за всіма валютними рахунками, у яких в довіднику План рахунків заведені поля Рахунки позитивної/негативної курсової різниці на дату документа Бухгалтерської довідки.

Додатково є функція розрахунку суми курсової різниці за вказаним валютним рахунком, аналітиці та валюті на дату (OSB_DIF_RATE).